Loading

Юдаизмът – най-странната световна религия


Юдаизмът – най-странната световна религия
по д-р Едуард Р. Филдс

Един от големите митове на нашето време е, че еврейската синагога е същото нещо като християнската църква. Даже и самите евреи не са съгласни с това. За повечето хора единствената разлика между християнството и юдаизма е в това, че християните вярват Месия да е вече дошъл в лицето на Иисус Христос, а пък евреите отричат Христос.

Какви са истинските различия?

1) Християните вярват, че тези които приемат Иисус Христос като техен Спа­сител и водят праведен живот ще бъдат възнаграден с вечен живот на Небето, докато грешниците, които са непростени ще бъдат пратени в ада.
Еврейската енциклопедия” заявява: “Небето трябва да се представя само като една идеализирана държава на земята” (The Jewish Encyclopedia, 1948, Vol. 5, р. 269). Те излагат, че: “Вярванията относно бъдещето никога не са вкоренени в догмите на юдаизма. Традиционният юдаизъм предава предмета за царството — тази скрита материя, която то смята нецелесъоб­разно за размишления. Крайната съдба на отделната личност е подчинена на бъдещето на еврейския народ” (Vol. 4, р. 484).
(По такъв начин юдаизмът е основан върху бъдещата сполука на еврейската раса, а не върху небесната награда от Бога. Обаче, правоверните евреи вярват, че съдният ден ще дойде, когато всички езичници бъдат завладяни от еврейската нация!)
Когато евреите стават членове на синагогата, те подписват договор да плащат годишна сума. По-доброто място, повече се заплаща. Евреите имат съдебна инстанция, която повдига съдебно дело от равина след напускане или неплащане пълната вноска по договора. Така те могат да натрупат стотици хиляди долари! Също има билети при някои особени случаи в синагогата, например при най-светите дни.
2) Християните биха приели някого в църквата независимо дали ще даде голямо, малко или никакво дарение. Християните също така дават милиони на година за подпомагане на бедните без зна­чение на тяхната религиозна принадлежност. Евреите не вярват, че има смисъл да се дават пари или да се влагат каквито и да било усилия за нещо, което е безполезно за еврей­ската кауза.
Юдаизмът е единствената религия на света, която няма “ми­сионерско” дело. Евреите мразят друговерците и вярват, че само този, който се е родил от майка-еврейка се признава за евреин. (Днес обаче много евреи се признават за такива и само по ба­щина линия). Само еврейската кръв е критерий за принадлеж­ност към еврейството. Евреите категорично отхвър­лят оне­зи, които са си сменили вярата. Мнозина, които са склю­чили брак с евреи и са приели тяхната вяра признават, че никога не са истински приемани от расовите евреи за “евреин от същия вид”.
3) Християнските църкви дават милиони годишно за своите мисионерски ста­рания по света, за да спечелят един и всички за вярата на Иисус Христос. Всич­ки, които са се кръстили и са приели Христос като техен Господ и Спасител са добре дошли в християнското братство.

Юдаизмът се основава на расата

Еврейската енциклопедия от 1948 г. в т. 6 разглежда удивителната разлика, която съществува между юдаизма и положе­нието другите религии:
“Самото име юдаизъм ясно показва различията от другите религии. Докато будизмът произтича от Буда, християнството – от Христос, мохамеданството – от Мохамед, то юдаизмът не е свързан с отделна личност, а със самия еврейски народ… докато християнството се основава на деянията на Христос, юдаизмът се основава на събитията от исто­рията на евреите.”
“Християните гледат на Христос като на техен спасител и набожно. В юдаизма центърът на тежестта е самият еврейски народ.”
“Еврейската история свидетелствува за продължителната война на евреите срещу другите нации и техните религии… Юдаизмът е изграден от душата на еврейския народ и е под­хранван от неговата кръв. Следователно той не се нарича мои­сеевство, профетизъм или равинизъм, а юдаизъм – ОТ САМИЯ ЕВРЕЙСКИ НАРОД!

Християнството опрощава, а юдаизмът търси отмъще­ние

Еврейската енциклопедия отбелязва и друга важна разлика — че хрис­тияните вярват в благодатта, докато евреите вярват в “справед­ли­востта!”
Благодатта е определена като християнско получаване на “незаслужената любов и благоразположение на Бога… и да прощаваме на враговете, както ще получим опрощение.”
Юдаизмът вярва в “справедливостта”, която определя като “награда или на­казание, при което заслужилият се възнаграж­дава, а грешният се наказва”. С други думи, той отрича хрис­тиянския идеал да обичаш врага си или “обърни си бузата”. Юдаизмът учи на преден план необходимостта от наказание и уни­щожение на техните врагове.
Юдаизмът е основан върху “вечната омраза към всички вра­говете” или философията “око за око” и “зъб за зъб”. Повелята за отмъще­ние е заложена в сърцевината на тази странна религия и се изразява в известния девиз: никога не прощавай – никога не забравяй!”
Има ли друга религия, която да е толкова враждебна към християн­ството? Най-уважаваният водач във всяка еврейска общност е този, който е натрупал най-голямо богатство. Юдаиз­мът се основава на въз­награждението в този живот, с цел пости­гането на финансов успех, раз­кош и един живот, подчинен на удоволствията и материализма.
Финансовият рефлекс, който методично се възпитава у ра­вина, обяс­нява всъщност неговата истинска функция:”Той оце­нява най-преуспе­лия в натрупването на богатство. Той поз­нава и боготвори властта на парите и е вещ във финан­сите, ипотеките и лихварството!”
Бернард Лазар, един от най-големите еврейски писатели, в своята книга “Антисемитизъм” отбелязва:
“Евреинът не се задоволява само с дехристиянизация, той разрушава Католическата и Протестантската църква (и особено Православната, б. пр.), той провокира безверието, но същевременно натрапва своето схващане за света, морала и живота на онези, чиято вяра той разрушава. Така евреинът осъществява своята заветна цел: унищожа­ване религията на Христос!”
Лазар още пише в същата книга: “Най-голямото завоевание, което евреите някога са постигали, е направено със силата на златото. Те станаха господари на довчерашните си господари – сега евреите ги владеят. За евреина любовта към златото не подлежи на съмнение и обсъждане!”
Лондонският вестник Jewish World от 15 март 1923 г. отбелязва: “В основата си юдаизмът е антихристиянски!”
Бенджамин Дизраели (1804-1881) е първият и единственият министър-предсе­дател на Англия от еврейски произход. През 1858 г. той написва книгата “Лорд Джордж Бентинк: Полити­ческа биография” На стр. 357 Дизраели пише следното: “Наро­дът на Бога сътрудничи с атеисти; най-умелите в нат­руп­ването на имоти именно те са съюзени с комунис­тите; тази особена и избрана раса, държи в ръцете си цялата измет и всички низши касти на Европа! И всичко това е, защото те желаят да унищо­жат това противно християн­ство, чиято тирания те не са могли повече да търпят!”

Талмудът – тайната книга на юдаизма

Повечето християни вярватче евреите следват единствено Стария Завет на Светата Библията и отхвърлят Новия Завет. Истината обаче е в тяхната “истинска библия” – Талмудът. В еврейската книга “Мицбеа” се казва, че “няма нищо по-върховно от “Свещения Талмуд!”
Талмудът  се състои от 63 книги и те често са печатани в 18 големи тома. Талмудът е бил написан от равинските мъдреци между 200 и 500 г. сл. Хр.
“НИКОГА НЕ ПРОЩАВАЙ - НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ” това е девизът на юдаизма.


За вярване или не, то­ва е поставено на входа на най-голямата сина­гога във Филаделфия. Може ли някой да си представи такъв изпъл­нен с омраза лозунг на входа на някоя хрис­тиянска църква? При­вържениците на юдаиз­ма са 100% противопо­ложни на тези, които прегръща християнст­вото.
Докато християните следват Десетте Божи заповеди, евреите след­ват 613 заповеди на Талмуда. Голямата тайна е колко са всъщност запове­дите, които евреите изпълняват?
Осем папи са осъдили Талмуда. Мартин Лутер, основателят на протестантството, прeдписва да се изгаряне. Папа Климент VIII обявява: “Не­честивият Талмуд, кабалистичните и другите отвратителни книги на евреите по такъв начин са напълно осъждени и те трябва винаги да останат осъдени и забранени, а изпълнението на този закон трябва постоянно да се съблюдава.”

Какво пише в Талмуда за християните

Талмудът поддържа, че само евреите истински човешки същества, а езични­ците са “гоим”, които са на едно ниво с  говедата и другите животни. Шокиращо наистина, но такъв е точният текст в откъси от различните книги на Талмуда:
Санхедрин (Съдилища) 59 a: “Да убиеш гой (езичник) е като да убиеш животно.”
Абода Зара (Идолопоклонство) 26 b:”Най-добрите от езич­ниците трябва да бъдат избити.”
Санхедрин 59 a: “Този гой, който надзърта в закона е виновен за смърт.”
Либре Давид 37: “Да се споделят нещо с гои относно нашата религия би било равнозначно да се убият всички евреи, ако гоите узнаят какво учиме за тях, те незабавно ще ни избият.”
Йебамот (Сестрите в Закона) 11 b: “Сексуалното сношение с малко момиче е разрешено, ако то е навършило три години.”
Санхедрин 105 аb: “Иисус е развратничил с глупаците си.”
Гитин (Книжка на разводите) 57а: “Иисус е в ада и е наказан да бъде варен във врящи изпражнения. Християните също.”
(Забележка: Силната омраза на евреите към Иисус Христос е ясно изразена в Талмуда, където той много силно възхвалява мъчението и разпъването на Иисус. Той добавя, че Христос е заслужил четири вида крайно жестока смърт. В Талмуда се каз­ва, че Иисус заслужава да бъде потопен до мишниците в изпраж­нения и тогава задушен, а в гърлото му да се излее го­рещо олово, за да изгорят Неговите черва, да се пребие с камъни или да се обезглави!)
Шабуот Хагахот (Клетви) 6 d: “Евреите могат да полагат лъжливи клетви, като използват увъртания при подбора на думите.”
Зохар 1, 160 а: “Евреите винаги трябва да се опитват да измамят християните.”
Хилкхот Акум X, 1: “Не спасявай гоите, изпаднали в смърт­на опасност.”
Хилкхот Акум X, 1: “Не оказвай милост към гоите.”
Хошен Хамишпат 388, 15: “Ако се докаже, че някой е дал па­рите на израе­литяните на акум (звездопок­лонник), то най-благоразумно е той да бъде изчис­тен от лицето на зе­мята.”
Хошен Хам. 266, 1: “Евреинът трябва да задържи за себе си това, което е намерил и принадлежи на акум. Който върне изгубена собственост (на езичниците), греши против Закона като увеличава силата на нарушителите на Закона. Похвално е обаче да се върне изгубена собственост, ако това се прави от почит към името на Бога, а именно, ако така християните ще възхвалятят евреите и ще погледнат на тях като честен народ.”
Хошен Хам. (156, 5 Хагах): “На евреина е позволено да от­пус­ка заеми на акум, да прави сделки с него, за да го измамва и да му взема парите. Богатст­вото на акум се разглежда като обща собственост и принадлежи на този, който пръв успее да го отнеме.”
Сота (Жена, заподозряна в изневяра), 12а: “За истински праведния евреин парите са по-скъпи даже от неговото собствено тяло.”

Враговете, избити през празника Пурим

В книга Естир от Стария Завет се разказва историята на царица Естир, съпруга на царя на Пер­сия Артаксеркс, която спасила евреите от избиването което им готвел първият ми­нистър Аман. Тога­ва царят дава власт на евреите да обесят неговия пръв министър Аман и десетте му си­нове и да избият 75000 други езичници!
Еврейският празник Пурим е най-значимото еврейско праз­ненство. Всяка година секретните бизнесмени на братството Б’най Б’рит изби­рат двама врагове на евреите, чиито фигури трябва да бъдат закачени на бесилото.
Покрай символичното обесване на “Двама врагове на Цион” евреите правят кукли и курабии, наречени “Аман”. Празнува­щите трошат куклите с чукове и тъпчат тежко върху тях с токове и пищят: “ние изтребваме Аман – врагът на евреите.” Те чупят ръцете и краката на курабиите и ги изяждат, казвайки “ние излапахме Аман”. През цялото това време на съскане и силна шумотевица про­дължително звучи омразното име на Аман, всеки път когато се изрича.
Евреите се молят такава да бъде съдбата на всички врагове на Цион! Те даже порицават членовете на Американския конгрес като“омразните амановци” за тяхното гласуване против помощ за Израел. Може ли някой да си представи такъв “празник на омразата” да съществува в някоя християнската църква? Та­кава злонравна омраза е чужда за всичко, което може да се нарече християнско!

Шокиращият оброк “Кол Нидре”

Еврейският молитвеник съдържат Кол Нидре (Всички клет­ви), която се смята за най-тържествената от всички молитви на евреите. Тя се пее в синагогата три пъти като пръв ритуал на Йом Кипур, който е най-светият ден от еврейската нова година. Тя поволява на евреите да се откажат презварително от всички обе­щания, оброци или клетвени изявления към езични­ците през идната година. Тук поместваме словата на тази най-важна молитва в юдаизма:
“Всички клетви, задължения, обети, проклятия, наречени “ко­нам”, “конас” или с друго име, които ние можем да се за­речем или да се закълнем или да се обзаложим, или където и да сключим, от този ден на изкупление и до следващия, чието ща­стливо идване ние очакваме, ние трябва да се раз­кайваме. Те могат да се смятат за опростени, извинени, отменени, невалид­ни и да станат безрезултатни; те няма да ни обвързват или да имат власт над нас. Клетвите няма да се смятат клетви; задълженията няма да бъдат задължения; нито оброците ще бъдат оброци.”
Еврейската енциклопедия от 1948 г. обяснява: “Кол Нидре постига изключи­телна популярност чрез увлекателната ме­лодия и сериозността и тържест­веността на часа и упраж­нява едно дълбоко влияние върху молещите се хора.”

Бар Мицва – залог към еврейската раса

Когато едно момче навърши 13 години, то започва да се подготвя за своя Бар Мицва. Няма никакво подобие в това с някоя друга религия.
Младият евреин трябва да прекара от 10 до 15 часа на сед­мица в еврейското училище, изучавайки мощните фигури на еврейския живот, които трябва да му бъдат житейски пример и обра­зец за подражание. Навър­шилите пълнолетие врагове сега ста­ват негови лични врагове. Неговата расова самоличност ста­ва по-силна и той подема своето задължение да сломи предиш­ните и сегашните врагове на своя народ.
Това е едно целодневно чествуване, на което приятелите от местната еврейска общност идват да окажат внимание на Бар Мицва момчето и да му поднесат по­даръци. Празникът преми­нава в песни, кантати и пиене, и накрая равинът пристъпва нап­ред със заключителна благословия:
“Когато сутринта пристигна в синагогата, там имаше девет мъже. След твоето идване мъжете станаха десет. Това се случи за пръв път в живота ти – ти вече си причислен. Отсега нататък ти трябва да застанеш на мястото си като евреин и да сломиш враговете на твоя народ.”
Следват тостове и кратки приветствени речи. Младият ев­реин вече е част от еврейската нация, готов да се противо­пос­тави на“враждебния свят на езич­ниците”. Евреинът е при­вързан към своята раса – самоуверен, агресивен, дис­циплини­ран, с високо самочувствие, целенасочен и твърдо верен на своята раса.
Колко неподготвени сме ние християните да се изправим срещу този “Обеди­нен фронт на евреите”. Ние трябва да се учим да бъдем смирени, да обръщаме и другата буза, да бъдем кротки и благи – затова не е чудно, че тези 4% от нашето населе­ние контролират повече от 50% от нашето национално богат­ство и тяхната политическа мощ расте от ден на ден!
Еврейската Кабала повелява: “Евреинът е живия бог, въп­лътения бог: той е небесния човек. Другите хора са земни, от низша раса. Те съществуват само за да слугуват на евреите. Те са една порода скотове.”

Измамата “юдеохристиянство”

Съвместните религиозни служби под знака на “юдео­хрис­тиян­ството” са про­тивни на истинското християнство. Това е един коварен опит да се подчини на­шата вяра с антихристиянст­во по всякакъв възможен начин. Християнството има много повече общи ценности с исляма, индуизма или будизма, отколкото с юдаизма. При все това икуменическата служба с тези религии би била немисли­ма!
Холивуд и телевизията усилено промиват мозъците на хрис­тияните, за да ги убедят, че евреите са “богоизбран народ”. Ис­тината обаче е, че евреите отдавна са скъсали със завета на Авраам и не могат да се считат за негови наследници, нито да се радват на Божието обещание. Християните, които са приели Ии­сус Хрис­тос като техен Спасител, са истинския “Богоизбран на­род!”
С презрително отношение Еврейската енциклопедия описва християните като такива, които вярват в аскетичното монашест­во. “Това означава подготовка на тялото за себеотричане и живот в ня­какъв суров свят.”
Юдаизмът учи на точно обратното: “Животът е хубав и трябва да се осигури с материални блага.” Така евреите вяр­ват в постигането на блага и удоволствия в този живот.
Юдаизмът е религия, основана на егоизма, алчността, отмъщението и омразата към един враг, чиито девиз е “Никога не прощавай – никога не забравяй!” Това е по фатално откол­кото онова, че християните никога не биха позволили такава фило­софия да влезе и поквари нашата религията!

Няма коментари:

Публикуване на коментар