Loading

Хазарите - Юдеизма - Талмуда - Еврейте ешкенази...

Оксфордският речник, световно признат за един от най- достоверните, в т.VIII, с.1838 обяснява думата семит така: лице, произхождащо от семитската раса, която включва народите, споменати в Библията- Стария завет- като потомци на Сем, първия син на Ной, а именно юдеин, древен жител на Палестина, живеещ в Юдея - Палестинска провинция. За семити се считат още: асирийците, етиопците, сирийците, арабите, а също така и лицата, които говорят като свой роден език един от семитската група езици.

Според Британската енциклопедия, т.ХХ, с.208, семитските езици имат общ произход и се говорят в районите на Месопотамия, Палестина, Сирия, Арабия и Кюрдистан.

Исус Христос е бил известен на своите съвременници като юдеин, а не като евреин. И днес историците го определят като такъв. Самият Пилат Понтийски ( авторът на надписа на кръста, на който Христос е бил разпънат ) пише : Iesus Nazaretus Rex Iudeorum - Исус от Назарет- Цар на юдеите. Думата евреин е употребена за пръв път в Новия завет.

Религията, практикувана в Юдея по времето на Христос и позната като "фарисизъм" , се е позовавала изключително на Талмуда- сложна схоластична система от коментари към старозаветните книги и сборник от юдейски религиозни закони. По онова време Талмудът е нещо като магна харта на евреите: обявяване на независимостта, конституцията и закона за правата на човека, събрани заедно за тези, които изповядвали фарисизма.

Днес Талмуда фактически обединява под диктат всички, които се наричат евреи, независимо дали те разбират това или не. Духовните им водачи ( равините) дори не се опитват да обясняват правото си на контрол над живота на евреите. Тези водачи далеч превишават законните граници на духовните си прерогативи. Тяхното властвуване извън религиозните им правомощия над професионалния и обществен живот на евреина няма по обхват и влияние равно в света.

Ролята, която Талмуда играе в юдеизма, практикуван днес, е официално обяснена от равина Морис Кертцер, директор на международните връзки на Североамериканския еврейски комитет. В качеството си на официален говорител на този комитет Кертцер в статията си " Какво представлява евреина?" обяснява значението на Талмуда по отношение на юдеизма днес така: "Талмуда съдържа 63 книги, писани от древните равини, засягащи правото, закона, нравствеността и историята. Тя е издадена пет века след раждането на Христос и представлява сборник от стародавни знания, религиозни норми и обществени закони ( записани в предшествуващите Талмуда религиозни книги- сборници Мишна, Гемара и Тора ). Талмуда е правния кодекс, който съдържа еврейските религиозни закони, и е учебник, който се използува за подготовка на равините".

В книгата си "Фактите са факти" Бенджамин Фридман казва: "От рождението на Исус Христос та до днес никъде не са били регистрирани по-злобни, отвратителни и порочни хули по отношение на Христос, християните и всички народи, неизповядващи еврейската вяра, отколкото между кориците на тези прочути 63 книги, които са правния кодекс на еврейския религиозен закон".

Волята и стремежът на евреите е съдържанието на Телмуда да се пази в тайна от неевреите и затова досега няма цитирани публично дори извадки от нея, независимо че тя като цяло представлява голям интерес.

Без каквото и да е съмнение напоследък се доказа какъв е произхода и историята на евреите и по-специално на европейските, които нямат нищо общо с легендарните "десет изгубени племена", споменати в Библията. Нито един евреин от Европа не може да бъде исторически приет като пряк потомък на тези десет юдейски племена.Изследванията доказват, че евреите от Европа не са били никога семити и че те, европейските евреи, не могат да бъдат считани за семити.

Защо от столетия насам историята на хазарите и на хазарското царство не е изучавана напълно и подробно?... Каква и коя е тази сила, която е успяла да изключи от учебниците по история археологическите факти и писмените документи на Великото Хазарско Царство?... Произходът и историята на хазарите са неоспорими за специалистите, които от друга страна отдавна са установили безспорно и произхода и историята на евреите и по-специално на тези от Източна Европа. Това до скоро беше една добре запазена тайна, която обаче днес излиза наяве.

Хазарската държава през Х-то столетие е била една от най-обширните държави в Европа. Хазарите не са семити, а са азиатски народ. Модерните антрополози ги определят като тюрко-фински тип. От незапомнени времена хазарите са живели в сърцето на Азия. Те били известни като извънредно войнствен народ, който непрекъснато е воювал със съседите си, които накрая успели да го изтласкат на запад.Като нахлули в Източна Европа, хазарите били езичници с най-различни форми на иделопоклонничество. Това продължило до VII в., когато техният каган Булан и 4 хиляди благородници- феодали приели новата вяра на талмудизма чрез специално доведени в страната равини от Вавилония. От този момент всякакво езичество и иделопоклонничество били забранени. Сменилите по този начин религията си хазари са първия народ в Европа, наречен еврейски. Ето това са евреите от Източна Европа, а именно- потомците на масово приелото юдеизма през VII столетие хазарско население

http://veso1985.log.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар