Loading

Биографични бележки - Владко Мурдаров


Slovoto

Владко Мурдаров

Биографични бележки

Проф. Владко Мурдаровдфн ВЛАДКО ДАНАИЛОВ МУРДАРОВ,
ст.н.с. І ст. в Института за български език към БАН

Роден e на 16 април 1948 г. в София. През 1967 г. завършва Гимназията с изучаване на немски език в София. През 1971 г. завършва Софийския университет, специалност - българска филология, втора специалност - немска филология.
От 1971 г. е на работа в Института за български език. През 1972 г. по препоръка на поета Атанас Далчев и на професорите си Любомир Андрейчин и Петър Динеков получава стипендията „Готфрид фон Хердер“ на германската фондация FVS и през 1973-74 г. пише дисертацията си в Института по славистика на Виенския университет. През 1975 г. получава степента „доктор по философия“ на Виенския университет.
След завръщане в България защищава повторно дисертацията си поради липса на конвенция между двете страни. От 1976 г. е научен сътрудник, от 1977 г. - кандидат на филологическите науки. През 1987 г. става старши научен сътрудник. По това време води семинарни занимания в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
От 1981-1984 г. е лектор по български език в университетите в Залцбург и Виена. През 1989 г. е гост-професор в Залцбургския университет. През учебната 1990/1991 г. чете лекции във ВИТИЗ.
В периода 1991-1995 г. е директор на Българския културен институт в Австрия „Дом Витгенщайн“.
След завръщането си в България продължава работата си в Института за български език към БАН и подновява четенето на лекции по всички езиковедски дисциплини в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Привлечен е да преподава и по магистърска програма на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководи докторанти в Института за български език и в НАТФИЗ.
От 1996 г. е избран за член на Управителния съвет на Българската академия на науките, където остава до пролетта на 1999 г. През 1997 г. е избран за член на Комисията по филологически науки и изкуства към Висшата атестационна комисия, а от 1999 г. е неин заместник-председател. От 2000 г. до края на 2003 г. е заместник-председател на Комисията по филология към ВАК. От 2000 до края на 2002 г. година е член на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“, а от 2001 г. до 2004 г. е член на Обществено-експертния съвет по културата към Столичната община. От есента на 2003 г. е избран за главен редактор на списание „Български език“, а от 2004 г. до 2009 г. е председател на Научния съвет на Института за български език. От 2005 г. е член на редакционната колегия на списание „Език и литература“.
През 1999 г. защищава дисертация и получава научната степен „доктор на филологическите науки“. През 2001 г. е избран след конкурс за ст.н.с. І степен (професор).
През 1990 г. специализира в Мюнхен със стипендия на DAAD. През 1999 г. получава двумесечна стипендия от австрийския Институт за Източна и Югоизточна Европа за изследователска работа във Виена. През 2002 и 2003 г. работи по два месеца като стипендиант на DAAD и на фондация „Изкуство и култура“ на Северен Рейн - Весфалия, а през 2004 г. и 2005 г. един месец със стипендия от Европейската комисия и DAAD в Европейския преводачески колегиум в Щрален, Германия. През 2007 г. е бил два месеца Translator in Residence там. През 2004 и 2005 г. получава стипендия на Австрийската кооперация за наука, изкуство и култура за изследователска работа във Виена.
През 2000 г. е удостоен от Министерството на културата на Република България с почетна грамота за принос в развитието и популяризирането на българската култура.
През 2001 г. е удостоен от президента на Република Австрия с Почетния кръст за наука и изкуство.
През 2002 г. получава Австрийската държавна награда за литературни преводи.
През 2004 г. получава Голямата национална награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос към българската книжовност.
През 2006 г. получава премията на Канцлерството на Австрия за успехите му като преводач на литературни произведения, както и награда на Съюза на преводачите в България за преводите му на драматургия.
През 2008 г. получава премията на австрийското Федерално министерство за образование, изкуство и култура за постиженията му като преводач на литературни творби, както и стипендия от фондация „С. Фишер“, Германия, като отличие за работата му по представяне на немскоезичната литература в България. Получава премията на австрийското Федерално министерство за образование, изкуство и култура и през 2009 г.
През 2008 г. Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ издаде по случай 60-годишнината му неговата пълна Биобиблиография, съставена от Ефросина Ангелова-Пенкова.
От 2009 г. е член на Европейския преводачески колегиум.
Бил е член на две от редовните комисии към Международния комитет на славистите и на Изследователския кръг за изследване на културните връзки към Института за Източна Европа в Мюнхен.
Има издадени петнайсет книги, между които Съвременни словообразувателни процеси (С., „Наука и изкуство“, 1983), Любомир Милетич (С., Университетско издателство, 1987), Виена и началото на българската езикословна наука (С., „Народна просвета“, 1988) (удостоена с награда „Акад. Владимир Георгиев“ за 1988 г.), Начини за употреба на словото (С., „Наука и изкуство“, 1989), Мюнхен и развитието на българското езикознание (С., „Логис“, 1991), Виенската славистика и българското езикознание. 1822 - 1849 - 1918 (Пловдив, „Пигмалион“, 1999) (с разширена версия на немски език, излязла през 2001 г. във Виена под заглавие Die Wiener Slawistik und die bulgarische Sprachwissenschaft. 1822 - 1849 - 1918), Из историята на новобъл-гарския книжовен език и на науката за него (С., „Просвета“, 2002), Из историята на българистиката и на модерния български език (Пловдив, „Пигмалион“, 2003).
Автор на справочника Слято, полуслято, разделно писане (С., „Народна просвета“, 1976) и наРечник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век (С., „Просвета“, 2003).
Съавтор на няколко големи труда като Правописен речник на съвременния български книжовен език (С., Издателство на БАН, 1983) (второ издание 1995), История на новобългарския книжовен език (С., Издателство на БАН, 1989) (удостоена с награда „Акад. Владимир Георгиев“ за 1990 г.), Кратък правописен речник на българския книжовен език (С., „Наука и изкуство“,1989) (второ издание 1993), Geschichte der bulgarischen Schriftsprache (Grundriss)(Wien, 1996), Български език и пунктоация, (С., „Хейзъл“, 1998), Нов правописен речник на българския език, (С., „Хейзъл“, 2002) (носител на награда на Националния съвет „Научни изследвания“ към МОН).
Съсъставител на пет сборника - Граматика на грешките (С., „Наука и изкуство“, 1982),Главоболия с чуждите думи (С., „Наука и изкуство“, 1983), Отмъщението на думите (С., „Наука и изкуство“, 1984), Писане по правилата (С., „Наука и изкуство“, 1985) (второ издание 1988), 101 въпроса за българското ударение (С., „Д-р Петър Берон“, 1988).
Научните му публикации - статии, студии, съобщения, научно-популярните му материали и художествените му преводи са общо над 840 на брой. Съавтор е на осем учебника и учебни помагала за средното училище. Има множество публикации по въпросите на българската културна политика зад граница.
Бил е член на редакционните колегии на поредиците Езикова култура на Издателство „Наука и изкуство“ и 101 въпроса за... в българския език на Издателство „Д-р Петър Берон“. Редактор наГрадиво за български речник от К. Шапкарев. Отговорен редактор на подготвения българско-руски том с изследвания Из историята на руската езиковедска българистика през ХІХ век. Член на редакционната колегия на сборника Иван Д. Шишманов – Форумът, Иван Д. Шишманов – Ученият и гражданинът и Иван Д. Шишманов – Наука и политика и на подготвяната тритомна енциклопедия, издание на БАН.
Има публикации в българския научен печат и в научни периодични издания в Австрия, Германия, САЩ, Чехословакия, Хърватия, Полша. Участвува в международни конференции и конгреси във Виена, Инсбрук, Регенсбург, Марбург, Франкфурт, Бад Хомбург, Загреб, Краков, Харогейт.
Шест години (1985-1991) е автор на седмичното предаване Език мой на Българската телевизия, подновено през 2000 г.и продължаващо до днес (общо над 680 предавания), както и на цели образователни курсове по програма Знание на Българското радио (общо над 70 предавания). От 1999 г. води рубриките Любословно във в. „Епоха“ (до юли 2000 г.) и Езикови бележки в сп. „Родна реч“, а от 2000 г. (до спирането на вестника през юли 2002 г.) - рубрикатаНепротивоезикоругателствувайте във в. „Демокрация“. (Материали от нея са публикувани в книгата му 99 езикови съвета, издадена през 2001 г. от издателство „Просвета“.) През 2002-2003 г. води предаването Любословни бележки по Инфорадио. (Тези материали са публикувани през 2003 г. от издателство „Просвета“ в книгата му Още 99 езикови съвета.) От края на 2003 г. до 2005 г. води рубрика по въпросите на българския език в сп. „Образование и кариера“. От края на 2005 г. подновява рубриката Непротивоезико-ругателствувайте във в. „Демокрация днес“ до октомври 2007 г. (Материали от нея са включени в публикуваните му през 2006 и 2007 г. от издателство „Просвета“ книги 99 съвета за българския правоговор и 99 съвета за българската граматика.)
През 2001-2003 г. е член на Съвета за езикова култура към БНТ. Води образователни курсове за екипите в БНР. Сътрудничи като автор и консултант на много вестници, списания, радиостанции и телевизионни канали; консултант по законопроекти, подготвяни в Народното събрание, и по печатни материали, подготвяни от Министерския съвет.
Превежда от немски език и редактира езиковедска, философска и театроведска литература. Превел е над 220 текста от класически, модерни и съвременни немскоезични автори като Йохан Волфганг фон Гьоте, Фридрих Шилер, Франк Ведекинд, Райнер Мария Рилке, Артур Шницлер, Роберт Музил, Фердинанд Брукнер, Йодьон фон Хорват, Бертолт Брехт, Ерих Кестнер, Фридрих Дюренмат, Петер Хандке, Елфриде Йелинек, Роланд Шимелпфениг, Дорон Рабиновичи, Георг Потика, както и австрийски драматурзи от ХХ век като Т. Бернхард, Г. Табори, П. Турини, В. Бауер, В. Шваб, П. Розай, Х. Бергер, Ф. Митерер, Х. Пешина, Г. Барили, Е. Гщетнер, М. Хелфер, М. Ронцони, В. Канаан и др., чиито пиеси се играят в театрите в София и страната.
Съставил е трийсет и четири сборника с преведена австрийска, немска и швейцарска драматургия - Грилпарцер в сексшопа (1998, „Пигмалион“, Пловдив), Нещо общо от Х. Пешина (1998, „Пигмалион“, Пловдив), Любов в Мадагаскар от П. Турини (1999, „Пигмалион“, Пловдив), Алпийско сияние (2001, „Прозорец“, София), Mein Kampf от Г. Табори (2002, „Пигмалион“, Пловдив), Пробуждане на пролетта от Фр. Ведекинд (2003, „Пигмалион“, Пловдив), Театралът от Т. Бернхард (2003, „Пигмалион“, Пловдив), Време за признание от А. Шницлер (2003, „Пигмалион“, Пловдив), Самотният път от А. Шницлер (2004, „Пигмалион“, Пловдив), Видимото мами от Т. Бернхард (2004, „Пигмалион“, Пловдив), Прочутите (6 пиеси) от Т. Бернхард (2005, „Пигмалион“, Пловдив), Драми (6 пиеси) от Е. Йелинек (2005, „Рива“, София), Заболяване на младостта (4 пиеси) от Ф. Брукнер (2006, „Пигмалион“, Пловдив), Няма нищо. Малка трилогия на смъртта (3 пиеси) (2006, „Рива“, София) от Е. Йелинек, Сексуалните неврози на нашите родители (3 пиеси) от Л.Берфус (2006, „Пигмалион“, Пловдив), Блус под земята (9 пиеси) от П. Хандке (2007, „Рива“, София), Игра на въпроси (6 пиеси) от П. Хандке (2007, „Рива“ София), Лулу (2 пиеси) от Фр. Ведекинд (2007, „Пигмалион“, Пловдив) и Встрани(3 пиеси) от Е. Йелинек (2007, „Рива“, София), Ранният Брехт (4 пиеси) (2008, „Рива“, София),Драми (7 пиеси) от Р. М. Рилке (2008, „Рива“, София), Едноактни и пиеси уроци (17 пиеси) от Б. Брехт (2009, „Рива“, София), Откриването (4 пиеси) от П. Турини (2009, „Рива“, София), Пиеси(2 пиеси) от Р. Музил (20091 „Рива“, София), Няма място за идиоти (3 пиеси)от Ф. Митерер (2009, „Рива“, София), Нови драми (3 пиеси) от Е. Йелинек (2009, „Рива“, София), Смъртни грехове (7 пиеси) от Ф. Митерер (2010, „Рива“, София), Събрани пиеси, Т. І, Т. ІІ, Т. ІІІ от Т. Бернхард (32 пиеси, 2010, „Рива“, София), Вяралюбов, надежда (10 пиеси) от Й. фон Хорват (2010, „Рива“, София). Издава отделно пиесите Стела от Й. В. фон Гьоте (2003, „Пигмалион“, Пловдив), Фантазьорите от Р. Музил (2003, „Пигмалион“, Пловдив) и Училище за диктаториот Е. Кестнер (2007, „Пигмалион“, Пловдив).
Превел е съвременните швейцарски романи Каспар от Д. Химелбергер (2000, ГАЛ-ИКО, София), Стаята с цветния прашец от Ц. Джени (2000, „Пигмалион“, Пловдив), Госпожица Щарк от Т. Хюрлиман (2003, „Пигмалион“, Пловдив), Агнес от П. Щам (2004, „Пигмалион“, Пловдив), Големият котарак от Т. Хюрлиман (2005, „Пигмалион“, Пловдив), В ден като тозиот П. Щам (2007, „Пигмалион“, Пловдив), Любовен архив от У. Фес (2008, „Атлантис КЛ“, София), Сто дни от Л. Берфус (2010, „Рива“, София), новелите Градинската къща от Т. Хюрлиман (2001, „Пигмалион“, Пловдив) и Мъртъвците от Л. Берфус, (2006, „Пигмалион, Пловдив), немската новела Йозефине и аз от Х.-М. Енценсбергер (2007, „Атлантис КЛ“, София), както и австрийските романи Племенникът на Витгенщайн от Т. Бернхард (2002, „Атлантис КЛ“, София) и Дон Жуан (разказано от самия него) от П. Хандке (2008, „Рива“, София).
През 2001 г. е публикувана преведената от него антология Градът след стената с разкази от 15 млади немски автори („Пигмалион“, Пловдив“).

Класически, модерни и съвременни немскоезични пиеси,
преведени от Владко Мурдаров

 1. Шваб, Вернер, Президентките, 1995
 2. Шваб, Вернер, Очарователният хоровод по Хоровода на очарователния господин Артур Шницлер, 1996
 3. Турини, Петер, Грилпарцер в сексшопа, 1996
 4. Канаан, Верена, Ах, ти, мила Ана... 1996
 5. Пешина, Хелмут, Дон и Жак, 1996
 6. Херлес, Волфганг, Дидро в Петербург, 1996
 7. Пешина, Хелмут, Ще видиш тогава... (Един фотоалбум), 1996
 8. Бауер, Волфганг, Change, 1997
 9. Турини, Петер, Най-сетне край, 1997
 10. Хелфер, Моника, Зверове през пролетта, 1997
 11. Пешина, Хелмут, Оранжерия, 1997
 12. Пешина, Хелмут, Роза и Рези, 1997
 13. Бауер, Волфганг, Magic Afternoon, 1997
 14. Розай, Петер, Дните на краля,1997
 15. Пешина, Хелмут, Нещо общо, 1998
 16. Пешина, Хелмут, Пропадане, 1998
 17. Пешина, Хелмут, Не и аз, 1998
 18. Турини, Петер, Любов в Мадагаскар, 1998
 19. Турини, Петер, Детеубийство, 1998
 20. Турини, Петер, Йозеф и Мария, 1998, (нова версия от 1998), 1999
 21. Турини, Петер, Лов на плъхове, 1998
 22. Турини, Петер, Алпийско сияние, 1998
 23. Турини, Петер, Буржоата, 1998
 24. Турини, Петер, Непродуктивните, 1998
 25. Турини, Петер, Смъртта и дяволът, 1998
 26. Турини, Петер, Откриването, 2008
 27. Турини Петер, Аз обичам тази страна, 2008
 28. Турини, Петер, Когато се спусне мрак, 2008
 29. Турини, Петер, Господ във Виенската гора, 2008
 30. Турини, Петер, Колене на свиня, 2010
 31. Гщетнер, Егид, Шопенхауер, 1999
 32. Гщетнер, Егид, Новогодишна нощ, 1999
 33. Бергер, Херберт, Дрехата прави трупа, 1997
 34. Бергер, Херберт, Животът, който беше пред нея, 1999
 35. Бергер, Херберт, Където авлигата зове, 1999
 36. Бергер, Херберт, Нииищо ми няма, 1999
 37. Бергер, Херберт, На подслушвателния пост, 2001
 38. Барили, Габриел, Медена луна, 2000
 39. Барили, Габриел, Хляб с масло, 2000
 40. Барили, Габриел, Трак! или Бардак, 2001
 41. Барили, Габриел, Вечерен вятър, 2007
 42. Барили, Габриел, Седем, 2008
 43. Барили, Габриел, Охайо? – Как така?, 2008
 44. Ронцони, Михаела, Закъснели думи, 2000
 1. Табори, Георг, Mein Kampf, 1997
 2. Табори, Георг, На майка куражът, 1997
 3. Табори, Георг, Юбилей, 1997
 4. Табори, Георг, Реквием за един шпионин, 2002
 5. Табори, Георг, Пийпшоу, 2002
 6. Табори, Георг, Балада за виенския шницел, 2002
 7. Бернхард, Томас, Празник за Борис, 2003
 8. Бернхард, Томас, Президентът, 2003
 9. Бернхард, Томас, Имануел Кант, 2003
 10. Бернхард, Томас, Театралът, 2003
 11. Бернхард, Томас, Силата на навика, 2003
 12. Бернхард, Томас, Елизабет Втора, 2003
 13. Бернхард, Томас, Ловната дружина, 2004
 14. Бернхард, Томас, Видимото мами, 2004
 15. Бернхард, Томас, Прочутите, 2004
 16. Бернхард, Томас, Минети, 2004
 17. Бернхард, Томас, Преди пенсионирането, 2004
 18. Бернхард, Томас, Достигнатата цел, 2004
 19. Бернхард, Томас, Просто сложно, 2004
 20. Бернхард, Томас, Ритер, Дене, Фос, 2004
 21. Бернхард, Томас, Обновителят на света, 2010
 22. Бернхард, Томас, Над всички върхове е тишина, 2010
 23. Бернхард, Томас, Невежият и безумният, 2010
 24. Бернхард, Томас, Площадът на героите, 2010
 25. Бернхард, Томас, Рози в пущинака, 2010
 26. Бернхард, Томас, Глави, 2010
 27. Бернхард, Томас, Измислената, 2010
 28. Бернхард, Томас, Роза, 2010
 29. Бернхард, Томас, Пролет, 2010
 30. Бернхард, Томас, Планината, 2010
 31. Бернхард, Томас, Мъртвец, 2010
 32. Бернхард, Томас, Майска молитва, 2010
 33. Бернхард, Томас, Мач, 2010
 34. Бернхард, Томас, Оправдателна присъда, 2010
 35. Бернхард, Томас, Сладолед, 2010
 36. Бернхард, Томас, Обяд на немска трапеза, 2010
 37. Бернхард, Томас, Всичко или нищо, 2010
 38. Бернхард, Томас, Клаус Пайман напуска Бохум и заминава за Виена като директор на Бургтеатър, 2010
 1. Бернхард, Томас, Клаус Пайман си купува панталон и идва с мене да яде, 2010
 1. Бернхард, Томас, Клаус Пайман и Херман Байл на Зулцвизе, 2010
 2. Йелинек, Елфриде, Смъртта и момичето. Снежанка, 2004
 3. Йелинек, Елфриде, Клара Ш., 2005
 4. Йелинек, Елфриде, Смъртта и момичето. Спящата красавица, 2005
 5. Йелинек, Елфриде, Смъртта и момичето. Розамунде, 2005
 6. Йелинек, Елфриде, Смъртта и момичето. Джаки, 2005
 7. Йелинек, Елфриде, Мълчанието, 2005
 8. Йелинек, Елфриде, Тяло и жена, 2005
 9. Йелинек, Елфриде, Горската царица, 2005
 10. Йелинек, Елфриде, Странникът, 2006
 11. Йелинек, Елфриде, Какво се случи с Нора, когато напусна мъжа си, 2006
 12. Йелинек, Елфриде, Стената, 2007
 13. Йелинек, Елфриде, За животни, 2007
 14. Йелинек, Елфриде, Спортен хор, 2009
 15. Йелинек, Елфриде, Рехниц (Ангелът отмъстител), 2009
 16. Йелинек, Елфриде, Договорите на търговеца, 2009
 17. Кракснер, Петра Мария, Nutella Town, 2009
 18. Лак, Щефан, Кръв на леда, 2009
 19. Митерер, Феликс, Сибир, 2008
 20. Митерет, Феликс, Няма място за идиоти, 2009
 21. Митерер, Феликс, Патриотът, 2009
 22. Митерер, Феликс, Време за свиждане, 2009
 23. Митерер, Феликс, Дивачката, 2009
 24. Митерер, Феликс, Авраам, 2009
 25. Митерер, Феликс, Скандал в божия дом, 2009
 26. Митерер, Феликс, Смъртни грехове, 2009
 27. Митерер, Феликс, Изповедта, 2009
 28. Митерер, Феликс, Пантерата, 2009
 29. Хандке, Петер, Блус под земята, 2006
 30. Хандке, Петер, Пророчество, 2006
 31. Хандке, Петер, Самообвинение, 2006
 32. Хандке, Петeр, Викове за помощ, 2006
 33. Хандке, Петер, Невръстният иска да бъде настойник, 2006
 34. Хандке, Петер, Каспар, 2007
 35. Хандке, Петер, Обругаване на публиката, 2007
 36. Хандке, Петер, Езда над Боденското езеро, 2007
 37. Хандке, Петер, Часът, когато не знаехме нищо един за друг, 2007
 38. Хандке, Петер, Следите на заблудените, 2007
 39. Хандке, Петер, За селата, 2007
 40. Хандке, Петер, Неразумните измират, 2007
 41. Хандке, Петер, Игра на въпроси, или Пътуване в страната на звуците, 2007
 1. Хандке, Петер, Подготовка за безсмъртие, 2007
 2. Хандке, Петер, Пътуване с еднодръвка, или Пиеса за филма за войната, 2007
 1. Хандке, Петер, Докато денят ви раздели, 2009
 1. Гьоте, Йохан Волфганг фон, Стела, 1999
 2. Шилер, Фридрих, Разбойници, 1999
 3. Ведекинд, Франк, Пробуждане на пролетта. Една детска трагедия, 2001
 4. Ведекинд, Франк, Слънчевият спектър, 2002
 5. Ведекинд, Франк, Камерзингерът, 2002
 6. Ведекинд, Франк, Маркиз фон Кайт, 2002
 7. Ведекинд, Франк, Смъртта и дяволът. Мъртвешки танц, 2002
 8. Ведекинд, Франк, Музика, 2002
 9. Ведекинд, Франк, Земният дух, 2007
 10. Ведекинд, Франк, Кутията на Пандора, 2007
 11. Хорват, Йодьон фон, Убийство на Моренгасе, 2010
 12. Хорват, Йодьон фон, С хубав изглед, 2010
 13. Хорват, Йодьон фон, Приказки от виенската гора, 2010
 14. Хорват, Йодьон фон, Вяра, любов, надежда, 2010
 15. Хорват, Йодьон фон, Непознатата от Сена, 2010
 16. Хорват, Йодьон фон, Казимир и Каролине, 2010
 17. Хорват, Йодьон фон, Дон Жуан се връща от война, 2010
 18. Хорват, Йодьон фон, Фигаро се развежда, 2010
 19. Хорват, Йодьон фон, Страшният съд, 2010
 20. Хорват, Йодьон фон, Помпей, 2010
 21. Шницлер, Артур, Един и половина, 2003
 22. Шницлер, Артур, Вечерна разходка, 2003
 23. Шницлер, Артур, Убийцата, 2003
 24. Шницлер, Артур, Гувернантката, 2003
 25. Шницлер, Артур, Спътницата, 2003
 26. Шницлер, Артур, Семейство Делорм, 2003
 27. Шницлер, Артур, Новогодишна нощ, 2003
 28. Шницлер, Артур, Време за признание, 2003
 29. Шницлер, Артур, Кукловодът, 2003
 30. Шницлер, Артур, Храбрият Касиан, 2003
 31. Шницлер, Артур, Живи часове, 2003
 32. Шницлер, Артур, Последните маски, 2003
 33. Шницлер, Артур, Литература, 2003
 34. Шницлер, Артур, Голяма сцена, 2003
 35. Шницлер, Артур, Празникът на Бакхус, 2003
 36. Шницлер, Артур, Жената с кинжала, 2003
 37. Шницлер, Артур, Самотният път, 2004
 38. Шницлер, Артур, Интермецо, 2004
 39. Шницлер, Артур, Необятната страна, 2004
 40. Шницлер, Артур, Професор Бернарди, 2004
 41. Музил, Роберт, Фантазьорите, 2003
 42. Музил, Роберт, Винсенс и приятелката на важни мъже, 2009
 43. Брукнер, Фердинанд, Заболяване на младостта, 2004
 44. Брукнер, Фердинанд, Твар, 2005
 45. Брукнер, Фердинанд, Елизабета Английска, 2006
 46. Брукнер, Фердинад, Престъпници, 2006
 47. Рилке, Райнер Мария, Под ранната слана, 2008
 48. Рилке, Райнер Мария, "Сега и в часа на нашата смърт...", 2008
 49. Рилке, Райнер Мария, Майчица, 2008
 50. Райнер Мария Рилке, Въздухът горе, 2008
 51. Райнер Мария Рилке, Без да присъства, 2008
 52. Райнер Мария Рилке, Делничен живот, 2008
 53. Рилке, Райнер Мария, Сирачета, 2008
 54. Брехт, Бертолт, Ваал, 2008
 55. Брехт, Бертолт, Барабани в нощта, 2008
 56. Брехт, Бертолт, В джунглата на градовете, 2008
 57. Брехт, Бертолт, Мъжът си е мъж, 2008
 58. Брехт, Бертолт, Библията, 2008
 59. Брехт, Бертолт, Сватбата, 2008
 60. Брехт, Бертолт, Просякът, или Умрялото куче, 2008
 61. Брехт, Бертолт, Той пропъжда дявол, 2008
 62. Брехт, Бертолт, Lux in tenebris, 2008
 63. Брехт, Бертолт, Уловът, 2008
 64. Брехт, Бертолт, Прерия, 2008
 65. Брехт, Бертолт, Дансен, 2009
 66. Брехт, Бертолт, Колко струва желязото?, 2009
 67. Брехт, Бертолт, Полетът над океана, 2008
 68. Брехт, Бертолт, Баденска учебна пиеса за съгласието, 2008
 69. Брехт, Бертолт, Казващият „да“. Казващият „не“, 2008
 70. Брехт, Бертолт, Мероприятието, 2008
 71. Брехт, Бертолт, Изключението и правилото, 2008
 72. Брехт, Бертолт, Кръглоглавите и остроглавите, или Богат с богат добре се разбират, 2009
 1. Брехт, Бертолт, Седемте смъртни гряха на дребния буржоа, 2008
 2. Брехт, Бертолт, Хорациите и куриациите, 2009
 3. Брехт, Бертолт, Хлебарницата, 2010
 4. Брехт, Бертолт, Истинският живот на Якоб Гехерда, 2010
 1. Видмер, Урс, Top Dogs, 1999
 2. Берфус, Лукас, Сексуалните неврози на нашите родители, 2005
 3. Берфус, Лукас, Автобусът, 2006
 4. Берфус, Лукас, Смъртта на Майенберг, 2006
 5. Берфус, Лукас, Пробата, 2007
 6. Берфус, Лукас, Алис пътува за Швейцария, 2007
 7. Берфус, Лукас, Амигдала, 2007
 8. Берфус, Лукас, Петрол, 2009
 9. Берфус, Лукас, Четири картини на любовта, 2009
 10. Берфус, Лукас, Малага, 2010
 11. Берфус, Лукас, Пътуването на Клаус и Едит през шахта към центъра на земята, 2010
 12. Кестнер, Ерих, Училище за диктатори, 2007
 13. Полеш, Рене, Пурпурният белег по рождение, 2010
 14. Шимелпфениг, Роланд, Жената от по-рано, 2009
 15. Шимелпфениг, Роланд, Посещение при бащата, 2009
 16. Шимелпфениг, Роланд, Царството на животните, 2009
 17. Шимелпфениг, Роланд, Арабската нощ, 2009
 1. Де ла Пара, Марко Антонио, Соло за Карлос и Зигмунд, 1998
 2. Гофан, Джим, Роговица, 2000
 3. Кишон, Ефраим, То беше чучулига, Жулиета (Ах, Ромео!... Ах, Жулиета!) 2001
 1. Есхил/ Мюлер, Х. Персите, 2007

 1. Грилпарцер в сексшопа (сборник), 1998
 2. Х. Пешина, Нещо общо, 1998
 3. П. Турини, Любов в Мадагаскар, 1999
 4. Алпийско сияние (сборник), 2001
 5. Г. Табори, Mein Kampf, 2002
 6. Ф. Ведекинд, Пробуждане на пролетта, 2003
 7. T. Бернхард, Театралът, 2003
 8. Р. Музил, Фантазьорите, 2003
 9. Й. В. фон Гьоте, Стела, 2003
 10. A. Шницлер, Време за признание, 2003
 11. Т. Бурнхард, Видимото мами, 2004
 12. A. Шницлер, Самотният път, 2004
 13. T. Бернхард, Прочутите, 2005
 14. E. Йелинек, Драми, 2005
 15. E. Йелинек, Няма нищо. Малка трилогия на смъртта, 2006
 16. Ф. Брукнер, Заболяване на младостта, 2006
 17. Л. Берфус, Сексуалните неврози на нашите родители, 2006
 18. П. Хандке, Блус под земята, 2007
 19. П. Хандке, Игра на въпроси, 2007
 20. E. Кестнер, Училище за диктатори. Комедия, 2007
 21. Ф. Ведекинд, Лулу, 2007
 22. E. Йелинек, Встрани, 2007
 23. Л. Берфус, Aмигдала, 2008
 24. Г. Барили, Медена луна, 2008
 25. Ранният Брехт, 2008
 26. Р. М. Рилке, Драми, 2008
 27. П. Турини, Откриване, 2009
 28. Б. Брехт, Eдноактни и пиеси уроци, 2009
 29. Ф. Mитерер, Няма място за идиоти, 2009
 30. Р. Mузил, Пиеси, 2009
 31. E. Йелинек, Нови драми, 2009
 32. Ф. Митерер, Смъртни грехове, 2010
 33. Т. Бернхард, Събрани пиеси, Т. І, 2010
 34. Т. Бернхард, Събрани пиеси, Т. ІІ, 2010
 35. Т. Бернхард, Събрани пиеси, Т. ІІI, 2010
 36. Й. фон Хорват, Вяра, надежда, любов, 2010
 37. Л. Берфус, Четири картини на любовта, 2010

Романи, новели и разкази
от немскоезични писатели,
преведени на български от Владко Мурдаров

1. Ц. Джени, Стаята с цветния прашец. Роман, 2000
2. Д. Химелбергер, Каспар. Роман, 2000
3. Градът след стената. Антология, 2002
4. Т. Бернхард, Племенникът на Витгенщайн. Роман, 2002
5. Т. Хюрлиман, Градинската къща, Новела, 2002
6. Т. Хюрлиман, Госпожица Щарк. Роман, 2003
7. П. Щам, Агнес. Роман, 2004
8. Т. Хюрлиман, Големият котарак. Роман, 2005
9. Л. Берфус, Мъртъвците. Новела, 2006
10. П. Щам, В ден като този. Роман, 2007
11. Х. М. Енценсбергер, Йозефине и аз. Новела, 2007
12. П. Хандке, Дон Жуан (разказано от самия него). Роман, 2008
13. У. Фас, Любовен архив. Роман, 2008
14. Л. Берфус, Сто дни. Роман, 2010

Няма коментари:

Публикуване на коментар