Loading

Ст. Стойков - Българска диалектология


Българска диалектология
Ст. Стойков  (1962, 1968, 1993; 4-то фототипно изд. София 2002, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов")

I. УВОД
    Териториални и социални диалекти  Език и диалекти  Диалект, говор, наречие
    Теоретическо значение на диалектологията  Практическо значение на диалектологията
    Опростено фонетично записване

II. ТЕРИТОРИАЛНИ ДИАЛЕКТИ  

А. ХАРАКТЕР, ПРОИЗХОД И РАЗВОЙ НА ДИАЛЕКТИТЕ
    Диалектът като „развален” език  Диалектът като проява на „чистия народен дух”  Диалектът като географски затворена единица  Лингвистична география
    Езиково и обществено развитие
    Племенни диалекти на българските славяни
    Образуване на българския народностен език
    Образуване на нацията и на националния език
    Национален език и диалекти
    Образуване на българската нация и на българския национален език
    Българският национален език и българските диалекти

Б. ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ
    Класификация по ятовия изговор  Класификация по застъпниците на голямата носовка  Други опити за класификация по фонетични особености Класификация по морфологични и лексикални особености  Класификация по териториално разположение

ИЗТОЧНИ ГОВОРИ
    Шуменски говор
    1. Централен балкански говор  2. Котелско-еленско-дряновски говор  3. Панагюрски говор  4. Пирдопски говор  5. Тетевенски говор  6. Еркечки говор  7. Подбалкански говор  8. Преходни балкански говори (Галатски говор  Драгижевски говор  Върбишки говор)
Източни рупски говори
    1. Странджански говор  2. Тракийски говор
Родопски говори
    1. Смолянски говор  2. Широколъшки говор  3. Хвойненски говор  4. Чепински говор  5. Павликянски говор  6. Златоградски говор
Западни рупски говори
    1. Бабяшки говор  2. Разложки говор  3. Гоцеделчевски говор

ЗАПАДНИ ГОВОРИ
    1. Белослатинско-плевенски говор  2. Видинско-ломски говор
    1. Ботевградски говор  2. Врачански говор  3. Ихтимански говор  4. Елинпелински говор  5. Софийски говор  6. Самоковски говор  7. Дупнишки говор  8. Кюстендилски говор  9. Благоевградски говор  10. Петрички говор  11. Югозападни преходни говори (Пиянешки говор  Каменишки говор Краешки говор)
    Характерни особености на преходните говори  1. Трънски говор  2. Брезнишки говор  3. Белоградчишки говор

    Северни говори  Тетовски говор  Малашевски говор  Велешки говор  Прилепско-мариовски говор  Битолски говор  Дебърски говор  Охридско-стружки говор  Преспански говор  Корчански говор  Костурски говор  Дойрански говор  Лерински говор  Кукушко-воденски говор Западнорупски говори

ГОВОРИ НА ПРЕСЕЛНИЦИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
    Банатски говор  Говори във Влашко

В. ФОНЕТИЧНИ, ГРАМАТИЧНИ И ЛЕКСИКАЛНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ФОНЕТИКАТА
    1. Ерове  2. Носовки  3. Ятова гласна  4. Гласна ы  5. Прегласи  6. Редукция на неударените гласни
    1. Палатални съгласни  2. Съгласна х  3. Съгласна ф  4. Съгласни ш, ж, ч, џ  — 5. Промени на съгласни

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В МОРФОЛОГИЯТА
    1. Граматичен род  2. Остатъци от падежни форми  3. Звателна форма  4. Форми за множествено число  5. Определени форми
    1. Сегашно време  2. Бъдеще време  3. Минало несвършено време  4. Описателна форма за забрана  5. Причастия
    1. Лични местоимения  2. Възвратни местоимения  3. Други местоимения

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В СИНТАКСИСА
   Словосъчетание
   Изречение
        Просто изречение (1. Съгласуване; 2. Пряко допълнение с лично местоимение; 3. Удвояване на части на изречението; 4. Повтаряне части на изречението; 5. Словоред)  Сложно изречение
   Словосъчетание
       Глаголни словосъчетания
            1. Предложни конструкции; 2. Инфинитивни конструкции
       Адйективни словосъчетания
   Изречение
        Просто изречение (1. Въпросителни изречения; 2. Отрицателни изречения; 3. Словоред)  Сложно изречение
   Диалектни предлози
   Диалектни съюзи
   Диалектни словосъчетания
        1. Глаголни словосъчетания  2. Именни и адйективни словосъчетания

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В СЛОВООБРАЗУВАНЕТО
К о н с т р у к т и в н и  д и а л е к т и з м и:
        Инвентарни диалектизми  Дистрибутивни диалектизми (1. Групни диалектизми; 2. Единични диалектизми)
        Инвентарни диалектизми  Дистрибутивни диалектизми (1. Еднотипни диалектизми; 2. Разнотипни диалектизми)
    Деплуративни диалектизми  Унификативни диалектизми

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В РЕЧНИКА
    Название крак  Название риза  Название картофи  Название диня  Название пъпеш
    Структурно-семантични диалектизми
        Семантични диалектизми  Номинативни диалектизми
    Териториални диалектизми
     1. Славянски думи      2. Думи, известни от старобългарските паметници      3. Думи, минали от гръцки и турски език      4. Думи, минали от румънски език     5. Нови думи в българските диалекти


III. СОЦИАЛНИ ДИАЛЕКТИ

    Речникови особености на професионалните диалекти      Произход на професионалните диалекти

    1. Тайни говори
        Произход на тайните говори
    2. Тайни занаятчийски говори
    3. Групови говори
        Особености на груповите говори
    4. Класови жаргони
    Обща характеристика на социалните диалекти

IV. ДИАЛЕКТИЗМИ И ЛИТЕРАТУРЕН ЕЗИК
    Диалектизми от териториалните говори  Диалектизми от социалните говори

V. ПРОУЧВАНЕ НА ДИАЛЕКТИТЕ
     Лингвистичен атлас
        Български диалектен атлас  Атлас на българските говори в Съветския съюз

     1. Лично наблюдение
        Информатори  Диалектно разчленение  Начини за събиране на материал  Записване на материали  Качества на записа  Обработка на материала
     2. Анкетен метод
     3. Събиране на материали по програма
     4. Използуване на записи, правени с други цели

     Днешно състояние на българската диалектология
     Начало на българската диалектология
     По-видни представители на българската диалектология
     Библиографски трудове по българска диалектология

Василка Радева  „Българска диалектология” (3. изд., 1993)  Десет години по-късно

Няма коментари:

Публикуване на коментар