Loading

БОЯН ВЪЛЧЕВ

БОЯН ВЪЛЧЕВ
професор, доктор на филологическите науки

BOIAN VALTCHEV
Professor, Dr., Dr. Sc.

професор по съвременен български език

Лекционни курсове

История на българския книжовен език
Съвременен български език
Фонетика на българския книжовен език (за специалността логопедия)
Отделни курсове (за бакалавърската и магистърската образователна степен) по проблемите на историята на българската филологическа мисъл, на теорията на книжовните езици, на нормата и кодификацията, на езиковата култура, на динамиката на българския книжовен език

Области на научните интереси и занимания


История на българския книжовен език
Теория на книжовните езици
Историческа типология на книжовните езици
Проблеми на взаимодействието между обществото и книжовния език
Сравнителни изследвания върху историята на книжовните езици с оглед изясняване на историческата типология на българския книжовен език
Норми в българския книжовен език и тяхната кодификация

Автор на над 150 публикации (студии, статии, научни съобщения и др.) в научни издания и сборници и на монографиите:

 Георги Раковски книжовникът и филологът. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 1994, 196 стр..
 Възрожденските граматики на българския език. Университетска библиотека № 477. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2008, 554 стр. Книгата е отличена с Наградата за високи научни постижения на Съюза учените в България.
 От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици. Oxiart. София, 2009, 308 стр.

ИЗБРАНИ СТАТИИ
SELECTED ARTICLES


Няма коментари:

Публикуване на коментар