Loading

Писмо от ЕК до Пламен Орешарски от 22.07.2008 относно прекратяването на авансови плащания по пътни проекти от Кохезионния фонд

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Генерална дирекция "Регионална политика"

Генерален директорДо Пламен Орешарски, 

Министър на финансите

Министерство на финансите

Ул. "Раковски" № 102

1040 София

БЪЛГАРИЯБрюксел, 22.07.2008*006860Драги Министре,

Тема: Прекратяване на авансови плащания по пътни проекти от Кохезионния фондПрез януари 2008 г. бяха отправени твърдения за конфликт на интереси срещу изпълнителния директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (ФРПИ). Също така за вземане на подкупи бяха арестувани директорът на дирекция "Усвояване на средства от Европейския съюз" във фонда (Любомир Лилов, бел.ред.) и началникът на отдела по програма ИСПА (сектор "Подготовка на търгове и договаряне" Иван Владимиров). В писмото си от 24 януари 2008 г. моята служба поиска от Министерството на финансите да не сертифицира каквото и да е плащане, нито да сключва каквито и да е нови договори с Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" като специфичен бенефициент, докато не се разберат резултатите от разследванията по тези твърдения.

Оттогава българските власти предприеха някои действия да поправят положението: извършени бяха няколко ревизии, съставен бе план за действие, започна трансформация на ФРПИ и в Парламента бе внесен законопроект за конфликта на интереси. Комисията (на ЕС) приветства също назначаването на заместник министър-председател, отговорен за фондовете на ЕС.

Без да се отричат действията, извършени от вашите служби досега с цел да бъдат отстранени значителните недостатъци в системите за управление и контрол, те не успяха да дадат на Комисията достатъчно гаранции, че ИСПА/Кохезионният фонд не са били предмет на тежки злоупотреби или измами. Все още се очаква да бъдат взети важни решения в резултат на одиторските проверки и да бъдат приложени произтичащи от тях ефективни мерки.

Затова ви пиша да ви информирам съгласно член Н от Приложение II на Правилник 1164/1994 г., че предлагам на Комисаря (по регионалната политика Данута) Хюбнер да спре авансовите плащания от Кохезионния фонд за следните проекти:

2001/BG/16/P/PT/004 - Магистрала "Люлин" - от Околовръстен път София до пътен възел Даскалово, намиращи се в България.

2006/BG/16/P/PA/003 - Техническата помощ за изготвяне на пътни проекти за общоевропейските транспортни коридори през България.

По мнението на Комисията ръководният орган на посочените проекти, а именно Фонд "Републиканска пътна инфраструктура", не успя да изгради системи за управление и контрол, гарантиращи безупречно финансово управление на Кохезионния фонд съгласно общоприетите принципи и стандарти, и в частност да даде подходящи гаранции за законност и порядъчност при правилното използване на процедурите за публично възлагане на проекти.

ФРПИ е единствен бенефициент по една цяла приоритетна ос на Оперативна програма "Транспорт" за периода 2007-2013 г. с бюджет от над 1 млрд. евро. Сигурен съм, че ще се съгласите, че би било неприемливо да продължат плащания дори при най-малко подозрение за честността на ФРПИ, като се имат предвид тежките недостатъци, които бяха разкрити по текущи проекти от Кохезионния фонд, а също случаи на измами и конфликт на интереси.

Комисията има отговорност към европейските данъкоплатци, включително към българското общество, да гарантира, че бюджетът за кохезионната политика се изразходва правилно и че всички нередности могат да бъдат предотвратени, разкрити и поправени. Ако бъдат загубени средства в резултат на грешки или небрежност от страна на българското правителство, то ще бъде отговорно да възстанови сумите, изгубени от общия бюджет на Европейския съюз.

За да бъде отменено прекратяването (на плащанията), Комисията очаква:

(1) По-нататъшно разследване и ясни заключения, които да определят дали е имало някакъв действителен конфликт на интереси, за да се гарантира, че нито една процедура за възлагане и сключване на договори не е довела до злоупотреба с пари от Кохезионния фонд.

(2) Нов детайлизиран и изчерпателен план за действие спрямо ФРПИ, визиращ всяка от нередностите, открити от KPMG спрямо съфинансираните от Кохезионния фонд проекти. Планът за действие трябва ясно да посочва набелязаните поправителни мерки с точни и реалистични срокове за изпълнение. След това българските власти са призвани да дадат доказателства за приложението на тези мерки, така че службите на Комисията да бъдат в състояние да проверят резултатите.

(3) Да се изработи актуализирано предписание на системите за управление и контрол на ФРПИ след неговото преструктуриране.

Позовавам се също на моето писмо от 17 юли 2008 г. относно становището на Комисията за необходимите действия във връзка с разкритията в най-новите одиторски доклади на KPMG за конфликта на интереси във ФРПИ, в доверителните доклади и одитния доклад за съответствие....
Вижте цялото писмо тук: 

Няма коментари:

Публикуване на коментар