Търсене в този блог

Латинска правна терминология

 • алиби – другаде;
 • алиенация–отчуждаване;
 • алтернативно задължение – Престацията по задължението се състои в няколко предмета, при условие, че с престирането на един от тях по избор задължението се погасява. То се нарича още задължение с право на избор. Изборът може да принадлежи на кредитора, длъжника или на трето лице. Доколкото не е уговорено друго, изборът принадлежи на длъжника.
 • бенефициер – трето лице, което получава някакви права по договор
 • дебит – дълг, дължимо;
 • делегант –този/длъжникът/, който упълномощава друг да се издължи вместо него; упълномощяващият;
 • делегат в облигац.право –упълномощен;
 • делегатар –кредиторът, който ще получи от упълномощения кредита си ;
 • делегация в облигац. право-когато длъжникът кани трето лице да се издължи вместо него ;смяна на длъжника;
 • деликт –правонарушение;
 • делинквентна личност –престъпник, престъпна личност;
 • депозит –договор за влог;
 • депозитар –възприемателя в банката; влогоприемател;
 • депонент– депонент, вложител;
 • дерогиране на закона–отмяна на закон или правна норма;
 • дилаторен срок – отлагателен срок;
 • евикция – съдебно отстраняване на владелеца на вещта, когато собственика докаже правото на собственост над нея;
 • екстрадиция- предаване на арестант от слъжбите на една д-ва на службите на друга;
 • екстраординарен процес- извънреден, необичаен;
 • ексхумация – изравянена труп за съдебномедицинско изследване;
 • еманципация –
 • емигрант –излизащ от държавата, чиито гражданин е;
 • имигрант – влизащ в държава, чиито гражданин не е;
 • инкриминирано деяние –това, което е вклщчено в списъка на престъпните деяния;
 • интерпретация – тълкуване;
 • интестатно наследяване  -наследяване по закон;
 • кворум –необходим брой присъстващи за вземане на решения;
 • компенсация в облигац.право –съизмерване, прихващане само при 2 насрещни задължения;
 • конклудентно действие – мълчаливо, неясно действие;
 • концесия-  отстъпване или прехвърялне на правото на ползване;
 • легислатура – законодателство;
 • максимален –най-голям;
 • мандант –упълномощител;
 • мандат -поръчка
 • мандатар –упълномощено лице,довереник по договор;
 • манципация в рим.право –способ за придобиване на право на собственост;
 • меморандум – паметна бележка;дипломатически документ, в който са изложени подробности за развитие на спорен въпрос и становището на правителството за него;
 • мораториум- забавяне, отлагане;
 • мораторна отговорност –
 • оптимален max variant na dadeniq predmet
 • оригинерно придобиване-изначално придобиване на собственост; придобиване, което не се основава на предходен собственик;
 • позитивно право  -обективно право;
 • потестативно право  дават възможност на едно лице по своя воля едностранно да предизвиква изменения в правната сфера на едно друго лице или група от лицаТези права обаче не дават възможност на носителя им да въздейства върху една вещ, нито пък да изисква действие или бездействие от друго лице
 • превенция-взимам предпазни мерки;
 • презумпция – предположение;
 • престация–изпълнение на задължението;
 • ревандикационен иск – искът на невладеещият собственик спрвмо този, който владее/ несобственик/
 • реституция –обратен правен акт на национализацията, т.е. възстановяване на отделни организации, лица или групи на национализирани имущество
 • рецепция в правото– възприемане, приемане;
 • сервитут- ограничено вещно право върху чужда вещ;
 • секвестър –третото лице,което държи вещта, заради ковто се води делото;
 • статукво –  да се запази старото положение;
 • статус-положение, състояние ;
 • статут –нещо, което е установено;
 • традиция в правото–способ за придобиване на собственост чрез простото предаване на вещта;
 • ултиматум – поледен; последно предупреждение напр.;
 • урбанистика  -
 • федерация-съюз между държави;
 • факултативно задължение–задължение, което изцяло е във възможностите на длъжника;
 • фикция в правото – izmislica ???
 • фингирано условие izmisleno uslovie
 • цесионер  - priema6tiqt pravoto na vzemane
 • цесия  - прехвърляне на правото на вземане;
 • юрисдикция–съдопроизводство, правораздаване;
 • юриспруденция –съдебна практика,букв. знание за правото ;


Латински изрази:
 • bona fides – добросъвестност;
 • credo, credere – вярвам;
 • corpus delicti –предмет на престъплението ;
 • debeo, debere – дължа;
 • de lege –+lata –според действащия закон;
 • dolus directus –пряк умисъл;
 • ex lege – по закон ;
 • ex officio –по служба, служебно;
 • excessus mandati –превишаване пределите на представителната власт;
 • hereditas –наследство;
 • ius abutendi –право на разпореждане;
 • ius fruendi – право на плодоприбиране;
 • ius humanum – човешко право;
 • ius utendi – право на ползване;
 • ipso iure –  по право, по силата на самото право;
 • ius plenum-  пълноправен;
 • lex ferenda-закон, за който предстои издаване;
 • lex lata – действащ закон;
 • matrimonium iustum – законен римски брак;
 • mitto mittere – пращам, пускам;
 • poena capitalis-  смъртно наказание;
 • poenitentia –букв.-> разкаяние; пенитенциално прво, което се занимава с наказателно-изпълнителното право;
 • possessio – владение;владелецът владее за себе си, а не за друг;
 • ratio legis – смисъл на закона;
 • res iudicata  -присъдено нещо, което е свързано със задължителната сила на съдебното решение;
 • res mobilis- движима собственост;
 • res publica- публична собственост;
 • societas –общество;1.ЮЛ; 2.договор за дружество;
 • testamentum – завещание;
 • usus fructus – ползване на личен сервитут;

Няма коментари:

Публикуване на коментар