Цитати, свързани с лидерството

 

Цитати за отчетността

 

"Когато нещата се объркат във вашата команда, започнете да търсите причината във все по-големи кръгове около собственото си бюро."
                -- Генерал Брус Кларк„За оплакванията от лошо свършена работа често се чува извинението „Аз не съм отговорен“. Вярвам, че това е буквално правилно. Човекът, който заема такава позиция, всъщност не е отговорен; той е безотговорен. "
               -- Адмирал Хайман Г. Риковър


Цитати за откровеността

 

"Последователите, които казват истината, и лидерите, които я слушат, са
ненадмината комбинация."
               -- Уорън Бенис"Изправени пред недостатъците на лидерството, твърде много хора приемат цинични перспективи, вместо да вършат тежката работа по изграждането на взаимоотношения, в които могат да имат по-положително влияние."
                -- Айра Чалеф

МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ ПРЕЗ ХХI ВЕК:ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ

Доц. д-р Мария Гуленова 

Резюме.

 Целта на този доклад е да разкрие маркетинговите комуникационни тенденции истратегии  в началото  на XXI  в. Отначало е предложен подходящ  пример, който  посочваосновните   елементи   на   традиционния   маркетингов   комуникационен   микс.  Следватопределения   на   понятието   „дигитален   маркетинг“  и   изброяване   на  неговите  основнинаправления.  Фокусът   е   поставен   върху  представянето   на  най-новите   тенденции   вразвитието му.Ключови   думи:   маркетингови   комуникации,   дигитален   маркетинг,   А/Б   тестване   заоптимизация   на   конверсиите,   изкуствен   интелект,   програматик   реклама,   чатбот,персонализация, видеомаркетинг, инфлуенсър маркетинг, приложения за социални мрежи,визуално търсенеВъведениеКъм декември 2018 г. в света има 4,1 млрд. потребители на интернет. За сравнение – 3,9млрд. са потребителите на мрежата в средата на 2018 г. и около 3,7 млрд. в края на 2017 г.От всички континенти Азия има най-много интернет потребители – 49% от населението й,Европа е на второ място с 16,8%.В съвременната  дигитална   епоха   традиционните   маркетингови  комуникации – реклама,връзки   с   обществеността,   насърчаване  на   продажбите, персонални   продажби,  директенмаркетинг   и   т.н.   –   не   са   достатъчни   за   осъществяване   на   комуникацията   междукомпанията/бранда  и   потребителите,   които  прекарват  значителна   част   от   времето  си   винтернет.От традиционен към дигитален маркетингЗа   да   опише   протичащата   в   настоящия   момент   трансформация   на   маркетинговитекомуникации, Harley  Rubin   предлага   на   читателя   да   си   представи,   че   е   маркетолог нафирма за бейзболни шапки и трябва да въведе на пазара нова продуктова линия от многолеки, дишащи  бейзболни шапки,  които  филтрират ултравиолетовите лъчи  (Rubin,  2019).(Предназначени  отначало   за   спортисти,   днес   те   са  моден   и  често   използван   атрибут,особено   необходим   за   оплешивяващи   мъже   –   важен   сегмент   при   разработването   накомуникационната кампания.)Преди  около три десетилетия създаването на план за  маркетингови комуникации за  тазинова продуктова линия (с название „Покорете слънцето“) би включвало следните основниканали и средства:Реклама чрез електронните медии = излъчване на телевизионни и радиоспотове по времена професионални предавания.

Дигиталното обвързване на бранда с потребителите

 Гл. ас. д-р Мирослава Ценкова

ФЖМК

Информационните технологии и новият бизнес климат

Развитието на информационните технологии създаде предпоставки за оформянето на нов бизнес климат, в който всички компании трябва да предефинират своята корпоративна комуникация и маркетингови стратегии, за да се задържат в конкурентното пазарно пространство. Новите маркетингови условия изискват по-голямо внимание към потребителите и по-лично обвързване с тях чрез дигиталните канали. Успешните организации са тези, които активно слушат разговорите в мрежата, поемат отговорност при възникнали проблеми и предприемат адекватни и своевременни действия. Общуването в социалните платформи изисква време, усилия, постоянство и се оказва истинско предизвикателство, но това е начин да се разберат и идентифицират нуждите на целевите групи. Именно говоренето в мрежата, отзоваването на потребителски запитвания, прозрачността и честността в отношенията изграждат привързаност и ангажираност към марката. Така се създава общност от лоялни клиенти и устойчив корпоративен имидж. Това е ценно предимство, особено днес, когато публиката е мултифункционална и въоръжена с различни дигитални устройства и е трудно да бъде привлечено вниманието и.
Успешният комуникационен бизнес модел е концентриран върху изграждането на по-дълготрайна връзка с публиката чрез създаване на доверие, оригинални идеи и взаимодействие. Много от силните брандове осъзнават, че двупосочният диалог и използването на иновативните медийни канали за обвързване с клиентите имат много повече предимства и възможности, отколкото затварянето на комуникацията в самата организация. Ето защо е много важно как се разрешават проблеми, как се пише, как се взаимодейства с потребителите, как компанията се отнася към всеки отделен човек без да игнорира никого.

Ефективна комуникация в онлайн бранд общност чрез социалната мрежа Facebook

 

Славянка Ангелова

Югозападен университет „Неофит Рилски”.

Имейл: sl.angelova@swu.bg

Абстракт: В съвременното глобално информационно общество, за да се създаде и утвърди успешен бранд, е необходимо интегрирането на онлайн комуникационни инструменти в цялостната стратегия за неговото изграждане и управление. Не е достатъчно присъствието в онлайн пространството, а създаване на ангажираност от страна на потребителите и превръщане на закупуването на продуктите в незабравимо за тях емоционално преживяване. Това може да се постигне чрез създаване и поддържане на качествена комуникация в онлайн бранд общностите, които от своя страна са предпочитан канал в реализиране на взаимоотношенията клиент–клиент (С2С). Един от най-използваните онлайн комуникационни канали днес е социалната мрежа Facebook и нейните предимства могат да бъдат използвани за постигане на по-голяма ефективност на комуникацията.

Ключови думи: бранд, онлайн общност, онлайн комуникация, брандинг, социални мрежи, Facebook

Effective communication in online brand community through the social network Facebook

Slavianka Angelova

Abstract: In today’s global information society, to establish and maintain a successful brand is required to integrate online communication tools within the whole strategy for its construction and management. A presence in the online space is not enough. It is necessary to create consumers commitment and to convert the purchase of products into an unforgettable emotional experience for them. This can be achieved through creation and maintenance of quality communication in online brand communities, which in turn are preferred channel in the realization of the relationship customer-to-customer (C2C). Nowadays one of the most commonly used online communication channels is the social network Facebook and its benefits can be used to achieve greater communication efficiency.

Keywords: Brand, Online brand community, Online communication, Branding, Social network, Facebook.

Увод

Онлайн обществото преминава все повече към използването на интерактивните комуникационни инструменти на социалните мрежи. Устойчива е тенденцията за увеличаване на интернет потребителите и в частност на социалните медии в световен мащаб. Това променя в различна степен всички професионални комуникационни дейности.

Присъствието на компаниите в социалните медии е осъзната необходимост и важна част от комуникационните им стратегии, в резултат на което те формираха длъжности като social media consultant, community manager и content writer.

Популярни маркетинг термини - речник

Adoption /Приемане/ - решението на индивида да стане редовен потребител на продукта.

Adoption process /Процес на приемане/ - мисловният процес, през който минава индивидът от момента, в който за пръв път чуе за дадена иновация до окончателното й приемане.

Advertising /Реклама/ - всяка платена форма на публична презентация и промоция на идеи, стоки или услуги от страна на определен спонсор.

Advertising objective /Рекламна цел/ - определена комуникативна задача, която трябва да се извърши спрямо определена целева аудитория за определен период от време.

Age and life cycle segmentation /Сегментация по възраст и по жизнен цикъл/ - разделяне на пазара на различни групи по възраст и жизнен цикъл.

Attitude /Отношение/ - постоянните благоприятни и неблагоприятни оценки, чувства и склонност на човека към даден продукт/услуга, марка или идея.

Available market /Наличен пазар/ - съвкупност от потребители, имащи интерес, средства и достъп до определен продукт или услуга.

Awareness /Познатост/ - познаване на определен продукт или марка от потребителите.

Top of Mind awareness - измерване на познатостта на марки/реклами, който са споменати на първо място от участниците в дадено изследване.

Онлайн маркетинг

Разберете как ефективно да продавате бизнеса си онлайн чрез сайтове за социални медии, блогове и мобилни приложения.

Използване на социални медии за пускане на пазара на вашия бизнес: основите

Социалните медии са интернет услуги, които ви позволяват да взаимодействате с други хора и да споделяте и създавате съдържание чрез онлайн общности.

Социалните медии предоставят страхотни възможности за маркетинг за фирми от всякакъв мащаб. Можете да използвате социалните медии за:

  • популяризирайте името на вашата марка и бизнес
  • кажете на клиентите за вашите стоки и услуги
  • разберете какво мислят клиентите за вашия бизнес
  • привличане на нови клиенти
  • изграждане на по-силни взаимоотношения със съществуващите клиенти.

Директен маркетинг

Директният маркетинг предоставя редица начини за популяризиране на вашите продукти и услуги. Прочетете нашите съвети за провеждане на директни маркетингови кампании. 

Използване на директен маркетинг

Директният маркетинг е форма на реклама, която конкретно е насочена към човек или компания за генериране на нов бизнес, повишаване на профила на организация или продукт или извършване на продажба. Директната поща, телемаркетингът и маркетингът по имейл са всички популярни видове директен маркетинг.

Директният маркетинг търгува с най-голямото от всички предимства на продажбите - възможността да общувате директно с клиента си, за да изградите лични отношения. Тя ви позволява да достигнете до вашата целева аудитория с директни съобщения, без да използвате традиционни, скъпи методи за реклама като телевизия, вестници и радио реклама.

Тъй като те ви довеждат до пряк, нежелаен контакт с вашия клиент, кампаниите за директен маркетинг се уреждат от важни разпоредби за поверителност. Ако обмисляте кампания за директен маркетинг, трябва да сте наясно с тези разпоредби и да ги спазвате по всяко време.

Това ръководство обяснява различни видове директен маркетинг и предоставя информация за това как да се възползвате максимално от кампанията си за директен маркетинг.