МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ ПРЕЗ ХХI ВЕК:ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ

Доц. д-р Мария Гуленова 

Резюме.

 Целта на този доклад е да разкрие маркетинговите комуникационни тенденции истратегии  в началото  на XXI  в. Отначало е предложен подходящ  пример, който  посочваосновните   елементи   на   традиционния   маркетингов   комуникационен   микс.  Следватопределения   на   понятието   „дигитален   маркетинг“  и   изброяване   на  неговите  основнинаправления.  Фокусът   е   поставен   върху  представянето   на  най-новите   тенденции   вразвитието му.Ключови   думи:   маркетингови   комуникации,   дигитален   маркетинг,   А/Б   тестване   заоптимизация   на   конверсиите,   изкуствен   интелект,   програматик   реклама,   чатбот,персонализация, видеомаркетинг, инфлуенсър маркетинг, приложения за социални мрежи,визуално търсенеВъведениеКъм декември 2018 г. в света има 4,1 млрд. потребители на интернет. За сравнение – 3,9млрд. са потребителите на мрежата в средата на 2018 г. и около 3,7 млрд. в края на 2017 г.От всички континенти Азия има най-много интернет потребители – 49% от населението й,Европа е на второ място с 16,8%.В съвременната  дигитална   епоха   традиционните   маркетингови  комуникации – реклама,връзки   с   обществеността,   насърчаване  на   продажбите, персонални   продажби,  директенмаркетинг   и   т.н.   –   не   са   достатъчни   за   осъществяване   на   комуникацията   междукомпанията/бранда  и   потребителите,   които  прекарват  значителна   част   от   времето  си   винтернет.От традиционен към дигитален маркетингЗа   да   опише   протичащата   в   настоящия   момент   трансформация   на   маркетинговитекомуникации, Harley  Rubin   предлага   на   читателя   да   си   представи,   че   е   маркетолог нафирма за бейзболни шапки и трябва да въведе на пазара нова продуктова линия от многолеки, дишащи  бейзболни шапки,  които  филтрират ултравиолетовите лъчи  (Rubin,  2019).(Предназначени  отначало   за   спортисти,   днес   те   са  моден   и  често   използван   атрибут,особено   необходим   за   оплешивяващи   мъже   –   важен   сегмент   при   разработването   накомуникационната кампания.)Преди  около три десетилетия създаването на план за  маркетингови комуникации за  тазинова продуктова линия (с название „Покорете слънцето“) би включвало следните основниканали и средства:Реклама чрез електронните медии = излъчване на телевизионни и радиоспотове по времена професионални предавания.

Реклама   чрез   печатните   медии   =  публикуване   на   рекламни  обяви   във  вестникарскитеспортни и бизнес секции, както и в спортните списания.Реклама   по   пощата  =   пощенски  картички   с  10%   отстъпка,   изпратени  на   адресите  отзакупените от брокери списъци на мъже от 21 до 65 години.Печатни рекламни издания = брошури/диплянки с 10% отстъпка при покупка в магазини заспортни стоки.Външна реклама = билбордове в зони с висок трафик по главните пътни артерии.Връзки с обществеността = прессъобщения, насочени към търговски издания, редактори набизнес вестници.Събития на местата на продажбата = изяви на доволни от покупката потребители.Насърчаване на продажбите = 10%  отстъпка, предлагана на купувачите, за да споделят сприятели удоволствието от покупката.Игри, лотарии = организирани за потребителите, като   победителят получава за наградабезплатно пътуване и билет за голямо спортно събитие...Това обаче е „маркетинговата класика“. Съвременният план за маркетингови комуникациина   продуктовата   линия   „Покорете   слънцето“   освен   горепосоченото   ще   включва   иелементите на „новата школа“  – т.е. ще предполага активното  използване на дигиталниямаркетинг.Дигитален маркетинг – определение, видовеДигиталният   маркетинг   е   част   от   по-общия   процес   на   дигитална   трансформация  набизнеса (Славова, 2016, с. 36), това е маркетингът днес, а  не в някакъв бъдещ период, ипредставлява   постигане   на   маркетинговите   цели   чрез   използването   на   електронникомуникационни технологии (Славова,  2016, с. 39). Той е вид  маркетинг,  който използвацифрови рекламни  канали  за комуникация за разпространение на  продукти и   услуги  намаксимално  широка аудитория,   за  да се популяризира успешно дадената  стока. По   тозиначин  се   изгражда   лична   връзка   с   клиента  и   възможност   за   спечелване   на   доверие,търпение и постоянство от страна на потребителя („Уикипедия“). Дигиталният маркетингобхваща   всички   маркетингови   усилия,   които   използват   електронно   устройство   илиинтернет. Бизнесът използва дигитални канали като търсачки, социални медии, електроннапоща   и   техните   уебсайтове, за   да   се   свърже  с   настоящи  и   бъдещи  клиенти.   (Какво   едигитален маркетинг?, 2019)Дигиталният маркетинг включва (Славова, 2016):- Интернет   маркетинг   с   основни  подвидове:   уебмаркетинг,   маркетинг   в   търсещимашини1) (оптимизация за търсещи машини2) и платена реклама3)), мобилен маркетинг, Е-поща маркетинг, маркетинг в социалните медии и мрежи, онлайн банери.

- Маркетинг в различни от интернет дигитални канали – като телевизия, радио, SMS,дигитални билбордове (вътрешни и външни), които не са базирани на интернет.Тясно свързани с дигиталния маркетинг са контент маркетингът4), инбаунд маркетингът5),маркетингът   в   реално   време6),   маркетингът   чрез   преживявания   (Анастасова,   2015).Гравитиращи около дигиталния маркетинг и получаващи все по-широко разпространениеса Big Data Marketing, Wearables, Internet of Things, Growth Hacking, Games и Gamification(Какво е дигитален маркетинг?, 2019; Панов, 2019).Тенденции в развитието на дигиталния маркетингМногобройните прогнози, в т.ч. и на български език7), позволяват да се откроят следнитеперспективни направления в развитието на дигиталния маркетинг.1. А/Б тестване за оптимизация на конверсиите. Това е един от методите на CRO8), която еопределяна като „изкуството и   науката да  се   накарат хората   да действат, след  като вечеведнъж са дошли на уебсайта на компанията“, като „множител на продажбите, клиентите ипечалбата“ и представлява област в сферата на дигиталния маркетинг, която набира все по-голяма популярност и значение с всеки изминал ден.2. Изкуствен  интелект9).  Изкуственият интелект  ще  завладее света! Само  преди няколкогодини анализаторите  на Gartner прогнозираха, че до  2020 г., AI технологиите  ще бъдатшироко разпространени в почти всеки нов софтуерен продукт и услуга – прогноза, коятоHarvard Business Review повтори през настоящата година. Според Techgrabyte изкуствениятинтелект   е   най-голямата   търговска   възможност   за   компании,   отрасли   и   страни   презследващите няколко  десетилетия   и   ще увеличи брутния световен  продукт  от   настоящиямомент до 2030 г. с 14%. Неоспорим факт, който означава, че закъснелите в използванетона AI ще се  окажат в сериозно конкурентно неблагоприятно положение през следващитегодини. Основните причини, поради които организациите въвеждат AI  в своя бизнес, са:икономическата ценност на изкуствения интелект, неговият растеж и въздействието му; AIможе да анализира поведението на потребителите и моделите им на търсене и да използваданни от платформи за социални мрежи и публикации в блогове, за да помогне на бизнесада разбере как клиентите намират своите продукти и услуги. Изкуственият интелект скороще бъде движещата сила на много услуги и понастоящем вече го виждаме внедрен в такиваобласти   като:   чатботове   за   обслужване   на   клиенти,   осъществяване   на   основнакомуникация,   предлагане   на   препоръки   за   продукти,   създаване   на   съдържание,персонализиране   на   Е-пощи,   осъществяване   на   сделки   в   електронната   търговия.Организациите, приели AI през 2019 г., ще могат да намалят разходите си за персонал и даускорят растежа, получавайки предимство пред своите конкуренти.3. Програматик реклама. Тя носи на всички участници в рекламния пазар нови и доскоронедостъпни възможности. Чрез  програматик купуването рекламодателят   може да  насочисвоята  реклама към всяка точка на света, да я подменя лесно много пъти, да я адаптираспоред устройството и поведението на потребителите, да обхване много широка аудитория.И най-важното, програматик рекламата осигурява най-различни опции за таргетиране – по

съдържание,   поведение  на   потребителите,   устройство,   локация...   Тя   може   да   съкратичувствително разходите за изпълнение на онлайн кампания и да повиши ефективността й.4. Чатботове.  Чатботът  е една от най-новите тенденции  в информационните технологии,която  може   да   помогне   на  клиента   в   много   аспекти   (пазаруване   в   онлайн   магазини,проследяване на поръчки,  запазване на билети  за кино, резервиране на  нощувка  в хотелили маса в ресторант, информиране по въпроси, свързани с времето, здравето и т.н.), кактои да подобри потребителското му преживяване. А доволният и добре обслужен клиент щебъде мотивиран отново да се възползва от услугите и продуктите, които му се предлагат. Всофтуера на  някои чатботове  има  вграден   AI,  което означава,  че  те   не  просто   базиратотговорите си   спрямо   внедрения   в   тях   софтуерен   шаблон,  но   имат   „способността“   дазапомнят   въпросите   на  клиента,   както  и   отговорите,   които   са  му   дали.  Те   използватнатрупаната информация и я прилагат при последващата си комуникация с клиента. Тезичатботове еволюират сами и не се нуждаят от непрекъснати промени в софтуерния шаблон,по   който   работят.   Бизнесът   използва   чатботовете   не   само   за   увеличаване   наудовлетвореността  на   клиентите,   но  и   за   провеждане   на  целенасочени   маркетинговикампании,  промотиране на нови продукти и услуги, споделяне на популярни  продукти  ипрепоръчването   им  на   клиенти,   получаване   на   безплатна   обратна   връзка   от   клиента,събиране   на   аналитична   информация  относно   поведението на   клиентите,   историята   натехните  кликвания   и   др.   Освен   това  чатботът   е   изключително  лесен  за   употреба.   Тойпредоставя  бърз   достъп  до   желаната  от   потребителя   информация.   Може да  работи   безпрекъсване   24   часа   в   денонощието   7   дни   в   седмицата.   Осигурява   възможност   напотенциални   клиенти   да   се   свържат   с   компанията   от   цял   свят   независимо   отместоположението  си.  Сред   брандовете,   които   успешно  използват  чатботове,   са  Uber,Whole Foods Market, Fandango, Sephora, Staples, The Wall Street Journal, Pizza Hut. Споредмного   специалисти   чатботът   е   бъдещето   на   комуникационните   и   информационнитетехнологии и е инвестиция, която си струва вниманието.5. Персонализация.  С наличността на  данни  за историята  на покупките, поведението  напотребителите и кликванията върху линкове, както и на сложен софтуер за реализиране намаркетингови кампании, персонализацията10) никога не е била  по-лесна. Непрекъснато сеувеличава относителният дял на потребителите, които силно се дразнят от традиционнатареклама, които са по-склонни да създават взаимоотношения с компании, които предлагатперсонализиран опит  и  които смятат  последния за  привлекателен. А персонализираните,инициирани въз основа на поведението на потребителите електронни Е-пощи са 3 пъти по-добри от пакетните електронни писма. Най-добри примери за компании, които използватсилата на персонализацията, винаги са   били Netflix и Amazon, но към тях успешно сеприсъединяват EasyJet, Cadbury, Starbucks.6. Видеомаркетинг. Това е една от най-важните маркетингови тенденции днес и вероятнопрез следващите 5  - 10 години.  Според проучвания: 70% от потребителите са споделяливидеоклип на бранд; за 72% от компаниите видеото е подобрило степента на конверсия; за52%  от   потребителите   гледането  на   видеоклипове  на   продукти ги   прави   по-уверени   врешенията за  онлайн  покупка; 65% от мениджърите  посещават уебсайта  на  продавача, а39% се  обаждат  на доставчик след гледане  на видео. Видеото  е най-популярният начин,

чрез който клиентите искат да научат за нови продукти, при това не само от YouTube, но иот Facebook, Instagram и LinkedIn. Един от проблемите, с които маркетолозите се сблъскватпрез   последните   години,   е   нарастващото   използване   на   мобилни   устройства   отпотребителите.  Дългите   продажбени  страници   и  Е-пощи   не   са   ефективни, тъй като намобилните екрани  те  са твърде  трудни  за четене. А  видеото може да представи същатаинформация във формат, който работи перфектно независимо от използваната платформа.Google   забеляза   това   и   възнаграждава   производителите   на   видео.   Търсенето   навидеосъдържание се превърна в лесен начин за съкращаване на пътуването на клиентитеонлайн, като позволява на хората да купуват продукти директно от видео или изображение.Когато   някой  задържи   курсора   си   върху изображението,  се   появява бутон „пазарувайтесега“ и го отвежда до страницата с продукти. YouTube и други видеоклипове се показват вSERP,   така   че   оптимизацията   на   видеото   става   много   по-важна.   360-градусовотовидеосъдържание, което дава възможност за по-интерактивно изживяване, е в подем.7.  Инфлуенсър  маркетинг.   Като  вид   маркетинг   от уста   на  уста   той  се   фокусира  върхуизползването на ключови лидери, за да насочи посланието на бранда към по-голям пазар.Инфлуенсърите  могат   да бъдат  известни знаменитости, но   по-често  това   са   личности   согромен   брой   последователи   в   Instagram   или   YouTube,   които   могат   да   помогнат   заразпространението   на  информация   за   бизнес  или   продукт   чрез   собствените  социалниканали. Инфлуенсър маркетингът е по-автентичен от останалите видове маркетинг, а над92% от хората се доверяват на препоръки на други потребители. Той няма да изчезне скоро:проучване на   Mediakix   прогнозира,   че   разходите за   него   могат  да   достигнат   10   млрд.долара   до   следващата   година.   Инфлуенсър   маркетингът   също   ще   бъде   повлиян   отизкуствения  интелект.   С   всяка   изминала   година AI   прави   по-лесен   и   бърз   процеса  нанамиране на подходящи влияещи партньори, помага да се идентифицират лица с по-добраангажираност, с по-малко фалшиви последователи и дава по-голям шанс за генериране наположителна възвръщаемост на инвестициите.8.  Приложения  за   социални  мрежи.   1,3   млрд. потребители   са  активни  ежемесечно   въвFacebook Messenger. 10 млрд. съобщения се изпращат между хората и бизнеса във FacebookMessenger   всеки   месец.   WhatsApp   има   1,6   млрд.   активни   потребители,   а   55   млрд.съобщения   се   изпращат   всеки   ден.   WhatsApp,   Facebook   Messenger   и   WeChat   заеднопритежават   повече   потребители   от   Facebook   или   YouTube.   Тези   данни   показватпопулярността на приложенията  за социални  мрежи и тъй като хората прекарват повечевреме в обмен на съобщения, има смисъл продуктите и услугите да им се предлагат чрезтях.   Приложенията   за   социални   мрежи   позволяват   осъществяване   на   контакт   спотребителите, предоставяне на информация,  увеличаване на продажбите, въвличане нахората   за   участие  в   събития,   възвръщане   на   потенциалните   клиенти,   осигуряване   наподкрепа и помощ9) Визуално търсене. То може да изведе потребителското преживяване на съвсем новоравнище: хората могат да качват изображение, за да извършват търсене (в Pinterest,  чрезGoogle   Lens,   CamFind,   Bing   Visual   Search)   и   да   получават   интересни   резултати.Продуктовите  категории,   които   са   особено  подходящи  за  този   вид   търсене,   са:  мода,домашно обзавеждане, изкуство, храна, продукти, животни, екипировки, салони за красота,

превозни средства, пътешествия и др. 62% от Поколение   Y проявяват  много по-голямазаинтересованост към  възможностите на визуалното  търсене, отколкото към която и  да енова   технология,   а   всеки   месец   в   Pinterest   се   осъществяват   над   600   млн.   визуалнитърсения.Според   прогнозите   в   близко   бъдеще   ще   се   запази   и/или   увеличи   интересът   къммикромоментите, гласовото търсене и интелигентните говорители, историите в социалнитемедии,   браузерните   push   известия,   социалната   търговия,   омниканалния   маркетинг,добавената   и   разширената   реалност,   потапящите   технологии,   прогресивнитеуебприложения,  генерираното   от  потребителите   съдържание.  Контент   маркетингът   щепродължава да доминира в SEO (Dave, 2019). В съвременния „многоцветен слънчоглед“ на дигиталния маркетинг особено важно място вдългосрочен аспект ще заемат контент маркетингът, изкуственият интелект и машиннотообучение, маркетинговата автоматизация и Е-поща маркетингът, Big Data и CRO (Chaffey,2019).Заключение„Дигиталният маркетинг е естествена еволюция и развитие на традиционния маркетинг“(Петров, 2018). Маркетинговите   комуникации   в   началото   на   двадесет   и   първи   век   могат   да   бъдатопределени като трансформация от предвидим монолог към ангажиращ диалог. „Онлайн   маркетинговите   комуникации   предлагат   толкова   многобройни,   обширни   иразнообразни възможности, колкото и офлайн еквивалентите им“ (Димитрова, 2017). Компаниите трябва да  развиват традиционните маркетингови комуникационни практики,да   създават   нови   и   дори,   ако   е   необходимо,   да   преустановяват   използването   наконвенционалната мъдрост, която е доказала, че е остаряла.Бележки1. Sеarch Engine Мarketing (SEM); форма на интернет маркетинг,  която представлявапромотирането   на   уебсайтове   чрез   подобряване   на   видимостта   им   в   резултатите   оттърсенето в търсещи машини посредством оптимизация и/или реклама.2. Search Engine Optimization (SEO)3. Pay Per Click (PPC)4. Стратегически маркетингов  подход за създаването и  разпространението на  ценно,подходящо и последователно съдържание  за привличането и спечелването на определенааудитория с цел да се предизвика печелившо за организацията действие на потребителите5. Съвкупност от стратегии и техники, които имат за цел да привлекат потенциалнитекупувачи и клиенти към бизнеса и неговите продукти.

6. Маркетингова кампания,  която се   провежда по  време  на местно,  национално   илиглобално събитие  или   е   свързана   с   дискутиран  проблем.  Целта   е   да   се   предостави наклиентите   съдържание,   което   е   свързано   със   събитието   или   с   проблема   и   такапотребителите да се ангажират с бранда.7. Вж [Десет] 10 тенденции в дигиталния маркетинг,   към   които  не  може да  бъдетебезразлични   през   2019   година.  –   В: Digital   Marketing   Group   [онлайн],   3   януари   2019.Прегледан   (25.4.2019),   от   (https://www.digital-marketing.bg/10-тенденции-в-дигиталния-маркетинг/).;   [Десет]   10   тенденции,   които   променят   дигиталния   маркетинг.   –   В:Economy.bg   [онлайн],   19   ноември   2019.   Прегледан   (18.4.2019),   от(https://www.economy.bg/marketing/view/33539/10-tendencii-koito-promenyat-digitalniya-marketing).; Желев, Светлин. Десет технологични тенденции, които ще променят интернетпазара   и   дигиталния   маркетинг.   –   В:   Kaldata   [онлайн],   19   ноември   2018.   Прегледан(12.4.2019),   от   (https://www.kaldata.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%89-298232.html).;   Най-големитетенденции в дигиталния маркетинг за 2018. – В:  Блог на ABC Design & Communications[онлайн], 16 януари 2018. Прегледан (14.4.2019), от (https://blog.abcbg.com/2018/01/16/най-големите-тенденции-в-дигиталния/).;   Няколко  digital   тенденции   за   2019  г.  –   В:  DigitalMarketing Group [онлайн],  21   август  2018. Прегледан  (28.4.2019),   от (https://www.digital-marketing.bg/digital-trends-for-2019/).;   [Пет]   5   технологични   тенденции   за   успех   в  пост-дигиталния свят.   –   В: Economy.bg  [онлайн],  19 февруари 2019.  Прегледан (8.4.2019), от(https://www.economy.bg/inovations/view/34438/5-tehnologichni-tendencii-za-uspeh-v-post-digitalniya-svyat-).; Савов, Димитър. Най-интересните неща за следене в маркетинга през2019.   –   В:   SoftUni   Digital   [онлайн],   14   март   2019.   Прегледан   (21.4.2019),   от(https://digital.softuni.bg/blog/5-digital-marketing-experts-share-their-insights-digital-insights-march-2019).; Content Marketing ще бъде най-мощният инструмент в дигиталния маркетингпрез   2019   г.   –   В:   Economic.bg   [онлайн],   22   януари   2019.   Прегледан   (28.4.2019),   от(https://www.economic.bg/bg/news/10/content-marketing-shte-bade-naj-moshtniyat-instrument-v-digitalniya-marketing-prez-2019-g.html).8. Conversion Rate Optimization – оптимизация на коефициента на конверсиите9. Artificial intelligence (AI)10. Персонализирано съдържание, продукти, имейли и др.Литература/ReferencesАнастасова, Л. (2015). Съвременни подходи в маркетинга и маркетинговите  изследвания:Доклад от конференция „Хоризонти на човешките ресурси и знанието“, Бургаски свободен

университет.   В:   ResearchGate.   Прегледан   (20.04.2019),   от(https://www.researchgate.net/publication/312372955_SVREMENNI_PODHODI_V_MARKETINGA_I_MARKETINGOVITE_IZSLEDVANIA_CONTEMPORARY_MARKETING_APPROACHES_AND_MARKETING_RESEARCH_METHODS). [Anastasova, L. (2015). Savremennipodhodi   v   marketinga  i  marketingovite   izsledvania   :   Doklad   ot   Konferentsia   „Horizonti   nachoveshkite resursi i znanieto“, Burgaski svoboden universitet. V: ResearchGate.].Дигитален   маркетинг.   Прегледан   (28.4.2019),   от   (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3).[Digitalen marketing.].Димитрова,   С.   (2017,   25   юли).   Мястото   на   онлайн   маркетинговите   комуникации   впромоционалния   микс.   В:   Newmedia21.eu.   Медиите   на   21   век:   Онлайн   издание   заизследвания,   анализи,   критика.   Прегледан   (15.4.2019),   от(https://www.newmedia21.eu/analizi/myastoto-na-onlajn-marketingovite-komunikatsii-v-promotsionalniya-miks/).   [Dimitrova,   S.  (2017,   25  yuli).   Myastoto   na  onlayn   marketingovitekomunikatsii v promotsionalnia miks. V: Newmedia21.eu. Mediite na 21 vek: Onlayn izdanie zaizsledvania, analizi, kritika.].Какво   е   дигитален   маркетинг?   (2019,   18   януари).   Прегледан   (8.4.2019),   от(https://innovatoria.com/bg/kakvo-e-digitalen-marketing/). [Kakvo e digitalen marketing? (2019,18 yanuari).].Какво   е   дигитален   маркетинг?   (2019).   Прегледан   (28.04.2019),   от   (https://xn--80agebmdejhhdq9a4a.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/).[Kakvo e digitalen marketing? (2019).].Панов, С. (2019, 24 януари). Зад кулисите на дигиталния маркетинг. Всичко, което искатеда   знаете.   Прегледан   (2.94.2019),  от  (https://az-moga.com/digitalen-marketing/).   [Panov,  S.(2019, 24 yanuari). Zad kulisite na digitalnia marketing. Vsichko, koeto iskate da znaete.].Петров, И. (2018, 11 септември). Еволюция на дигиталния маркетинг – история и бъдеще.Прегледан   (8.04.2019),   от   (https://ivanpetrov.org/%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5/).   [Petrov,   I.   (2018,   11septemvri). Evolyutsia na digitalnia marketing – istoria i badeshte.].Славова,   М.   (2016).  Дигитален   маркетинг.   В:  Икономически   и   социални   алтернативи,УНСС,   №3,   с.   36-48.   Прегледан   (28.04.2019),   от(https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/3_Milanka_%20br3_2016_bg.pdf).   [Slavova,   M.(2016). Digitalen marketing. V: Ikonomicheski i sotsialni alternativi, UNSS, № 3, s. 36-48.].

Chaffey,  D.   (2019,   8   Jan).  8   business-critical   digital   marketing  trends   for  2019.   Retrieved(28.04.2019),   from   (https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/business-critical-digital-marketing-trends/).Dave, N. (2019,  19   Jul).   22   Digital   Marketing   Trends You  Can   No   Longer   Ignore   in   2019.Retrieved (28.08.2019), from   (https://www.singlegrain.com/digital-marketing/digital-marketing-trends-2020/).Rubin,   H.D.   (2019).  A   look  at   integrated   marketing   communications   in   the   21st   century.Retrieved   (28.08.2019),   from   (https://www.rocksdigital.com/integrated-marketing-communications/).

1 коментар: