Популярни маркетинг термини - речник

Adoption /Приемане/ - решението на индивида да стане редовен потребител на продукта.

Adoption process /Процес на приемане/ - мисловният процес, през който минава индивидът от момента, в който за пръв път чуе за дадена иновация до окончателното й приемане.

Advertising /Реклама/ - всяка платена форма на публична презентация и промоция на идеи, стоки или услуги от страна на определен спонсор.

Advertising objective /Рекламна цел/ - определена комуникативна задача, която трябва да се извърши спрямо определена целева аудитория за определен период от време.

Age and life cycle segmentation /Сегментация по възраст и по жизнен цикъл/ - разделяне на пазара на различни групи по възраст и жизнен цикъл.

Attitude /Отношение/ - постоянните благоприятни и неблагоприятни оценки, чувства и склонност на човека към даден продукт/услуга, марка или идея.

Available market /Наличен пазар/ - съвкупност от потребители, имащи интерес, средства и достъп до определен продукт или услуга.

Awareness /Познатост/ - познаване на определен продукт или марка от потребителите.

Top of Mind awareness - измерване на познатостта на марки/реклами, който са споменати на първо място от участниците в дадено изследване.

Spontaneous awareness /Спонтанна познатост/ - измерване на познатостта на марка/реклама без да се използват материали за подсещане.

Prompted awareness /Подпомогната познатост/ - измерване на познатостта на марка/реклама като се използват материали за подсещане /списъци с марки, снимки и т.н./

Behavioral segmentation /Сегментация според поведението/ - разделяне на даден пазар на групи въз основа на потребителските познания, нагласи, начини на използване и реакции към даден продукт.

Belief /Убеждение/ - дескриптивна мисъл (схващане), която човек поддържа относно даден продукт.

Benchmark /Бенчмарка/ - ниво на качество, което се приема като стандарт за сравнение на продукти, услуги, марки.

Brand /Търговска марка/ - наименование, термин, знак, символ или рисунка, или сбор от тях, за означаване и отличаване на стоките и услугите на един продавач или група от продавачи от тези на конкурентите.

Brand equity /Стойност на марката/ - стойност на търговската марка въз основа на високата степен на лоялност към нея, познаване на наименованието, възприето качество, асоциации с марката и други активи, като патенти, търговски марки и взаимоотношения в дистрибуторския канал.

Brand Extension /Разширяване на марката/ - ползване на сполучливо наименование на търговска марка за лансиране на нов продукт или модифициран продукт в друга категория.

Brand Image /Имидж на марката/ - съвкупност от убеждения на потребителите относно определена марка

Buyer /Купувач/ - лицето, което прави действителната покупка.

Buying behavior /Навици на покупка/ - поведение на крайните потребители при покупка.

Catalogue marketing /Каталожен маркетинг/ - директно пазаруване по каталози, които се изпращат по пощата на определени клиенти или се предоставят на разположение в магазините.

Closed end questions /Закрити въпроси/ - въпроси, които включват всички възможни отговори и дават възможност на хората за избор на някои от тях.

Competitive advantage /Конкурентно предимство/ - предимство пред конкурентите, завоювано на базата на предлагане на по-голяма стойност или на по-ниски цени, или чрез повече ползи, оправдаващи по-високите цени.

Contests sweepstakes games /Състезания, лотарии, игри/ - насърчаващи продажбите събития, в които клиентът има шанс да спечели нещо – пари в брой, екскурзии или стоки – с късмет или с повече усилия.

Convenience goods /”Удобни” стоки/ - стоки, които потребителят обикновено купува често, набързо и без много да се замисли.

Coupons /Купони/ - документ, с който купувачът спестява пари при покупката на стоки.

Decision maker - лицето, което взема решение по определен въпрос.

Demography /Демография/ - описание на потребителите по демографски характеристики – пол, възраст, образование, заетост, населено място и т.н.

Direct marketing /Директен маркетинг/ - маркетинг чрез различни рекламни медии, които пряко въздействат върху потребителите, обикновено подканящи потребителя директно да реагира.

Distribution channel /Дистрибуторски канал/ - група от взаимозависими организации, които насочват потока от продукти и услуги от производителите към потребителите.

Exploratory research /Пилотно проучване/ - маркетингови проучвания за събиране на предварителна информация, с помощта на която се дефинират по-добре проблемите и се формулират хипотези.

Follow up purchase /Последващи покупки/ - покупки, последващи първоначалната покупка.

Frequency /Честота/ - показател за това, колко пъти за даден период от време се среща определена променлива.

Lyfestyle /Начин на живот/ - начинът на живот на даден човек, изразен в неговите дейности, интереси и мнения.

Market /Пазар/ - съвкупност от всички потенциални купувачи на даден продукт или услуга.

Market niche /Пазарна ниша/ - малък сегмент /ниша/ от пазара, който представлява потенциал за дадена фирма и който не представлява интерес за други фирми или е пренебрегнат от тях.

Market penetration /Проникване на пазара/ - степента, до която е навлязъл даден продукт в определен пазар.

Market positioning /Пазарно позициониране/ - установяване на даден продукт в съзнанието на крайните потребители с ясно откроено и търсено място в сравнение с конкурентните продукти.

Market segment /Пазарна сегмент/ - група от потребители, които реагират по еднакъв начин на определен комплекс от маркетингови стимули.

Market segmentation /Пазарна сегментация/ - разделяне на пазара на обособени групи купувачи с различни потребности, характеристики или поведение, за които може да са необходими отделни продукти или маркетингови миксове.

Open end questions /Открити въпроси/ - въпроси, позволяващи на запитания да отговори със собствени думи.

Opinion leaders /Лидери, формиращи общественото мнение/ - хора в рамките на една група, които поради притежанието на социални умения, знания, лични качества или други характеристики, упражняват влияние върху другите.

Perception /Възприятие/ - процесът, чрез който хората избират, организират или тълкуват информацията, за да формират осмислена представа за заобикалящия ги свят.

Point of purchase POP promotions /Промоции на мястото на продажбата/ - рекламна дейност и промоции, извършвани на мястото на покупка/продажба.

Postpurchase behavior /Поведение след покупка/ - действия на купувача след покупка на даден продукт.

Potential market /Потенциален пазар/ - група потребители, показващи някакво ниво на интерес към определен продукт или услуга.

Premium goods /Стоки-премия/ - стоки, предлагани безплатно или на по-ниска цена като стимули за купуване на продукт.

Presentation /Презентация/ - представяне на данни, резултати.

Primary data /Първични данни/ - информация, събирана със специфична цел от “първа ръка”.

Product Benefits /Ползи от продукта/ - ползи, изгоди, които продукта дава да потребителите

Product Image /Имидж на продукта/ - начинът, по който потребителите възприемат даден продукт.

Product life cycle PLC /Жизнен цикъл на продукта/ - времето от разработването на даден продукт до неговото изтегляне от пазара. Основните етапи от жизненият цикъл на продукта са: разработване, въвеждане, растеж, зрялост и спад.

Product position /Позиция на продукта/ - мястото, което заема продукта в съзнанието на потребителите, сравнено с това на конкурентните продукти.

Proposal solicitation /Събиране на оферти/ - етап от процеса на бизнес покупки, при купувачът кани доставчици да предоставят офертите си.

Quota /Квота/ -

Reach /Обхват/ - процентът хора в целевия пазар, подложени на рекламна кампания през даден период.

Reference groups /Референтни групи/ - групи, имащи директно или индиректно влияние върху човешките мнения и поведение.

Reminder advertising /Напомняща реклама/ - реклама, целяща да припомня на потребителите за наличието на даден продукт/марка.

Sales promotions /Насърчаване на продажбите/ - краткосрочни действия за стимулиране на покупките/ продажбите на продукт или услуга.

Sample /Извадка/ - сегмент от генералната съвкупност, избран с цел маркетингово изследване.

Samples /Мостри/ - предложени на потребителя безплатни мостри от даден продукт.

Secondary data /Вторични данни/ - информация, която вече съществува някъде и е била събрана с друга цел.

Survey research /Емпирично изследване/ - събиране на първични данни чрез анкетиране на хората относно техните знания, мнения, предпочитания и покупателно поведение.

Target market /Целеви пазар/ - частта от наличния пазар, която компанията решава да обслужва.

Test marketing /Пробен маркетинг/ - стадий на разработка на нов продукт, при който продуктът и маркетинговата програма се тестват в реалистични маркетингови условия.

Trial purchase /Покупка за опитване/ - еднократна покупка на даден продукт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар