Търсене в този блог

Производителност на труда – дефиниции и изчислителни процедури

Източник: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/GDP_2.2.3_Methodology.pdf

Производителността на труда е съставен икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при осъществяването на определена икономическа активност на определена икономическа територия за определен период.

Основните съставни елементи на производителността на труда са показатели измерващи резултата от осъществяваната производствена активност (числител) и показатели за вложения труд в производствения процес (знаменател). На национално ниво, резултатът от производствената дейност се измерва с Брутния Вътрешен Продукт (БВП) и Брутната Добавена Стойност (БДС) създадена от всички производствени сектори в националната икономика. БВП е основен показател в системата от национални икономически сметки, който представя крайния резултат от производствената дейност на всички резидентни производствени единици (ЕСС 2010).

Връзката между БВП и БДС се определя от начина на остойностяване на произведения краен продукт. БВП е остойностен по пазарни цени, включително данъците върху продуктите и вноса, нето от субсидиите върху продуктите. БДС измерва резултата от производствената дейност по базисни цени, преди начисляването на данъци,
включително субсидиите върху продуктите и услугите.

За целите на международни сравнения на производителността на труда на национални икономики, е възприето използването на БВП.

БДС е показател който е приложим за изчисляване на производителността на труда както на национално ниво, така и на ниво производствени дейности или по региони. Използването на този показател в националната практика е съобразено със специфичния методологически обхват на сектора „Даване под наем експлоатация на собствени недвижими имоти”, вид дейност 68.2 от КИД 2008 (КИД 2008 – Класификация на Икономическите Дейности 2008
). – в състава на БДС се включва и оценка на условния наем на жилищата наети от техните собственици, който за България е доминиращ – близо 90 % от населението живее в собствени жилища.

Добавената стойност от условния наем на собствени жилища се класифицира изцяло, като опериращ излишък в състава на сметка „Формиране на дохода” и не е свързан директно с трудовата заетост. Поради тази причина, добавената стойност в резултат на условния жилищен наем се изключва при изчисляването на производителността на труда, както за сектора на услугите, така и за икономиката, като цяло.

Трудовият производствен фактор в състава на показателя за производителността на труда се измерва с броя на заетите лица в резидентните производствени единици на националната икономика и отработеното от тях време – отработени човекочасове.

Измерването на броя заети лица и отработените от тях човекочасове е подчинено на дефинициите и концепциите на (ЕСС 2010), така както тези концепции и дефиниции се прилагат при оценката на показателите за резултата от осъществяваната икономическа дейност.

При сравняване на данните с резултатите от изследването на работната сила е необходимо да се имат предвид различията в прилаганите дефиниции и методологически особености. Основните, концептуални различия са следните:
- Обект на изследването на работната сила е постоянното население на страната, включително и временно работещите в чужбина, докато данните за заетостта в ЕСС 2010 се определят по отношение на резидентните производствени единици, които могат да наемат работна сила, както от страната, така и от чужбина;
 - лицата на срочна военна служба са част от заетите лица съгласно ЕСС 2010, но не се отчитат с изследването на работната сила.

Предпочитаният показател за трудовия фактор в състава на производителността на труда е отработеното време измервано в човекочасове - показател който представя по-точно фактически вложения труд в процеса на производство.
Съпоставянето на показателите за производителността на труда във времето налага елиминирането на влиянието на цените в стойността на показателите за резултата от упражняваната икономическа активност. За целта БВП и БДС от текущия период се представят по цени от базисния период.

Данни за производителността на труда са публикувани на интернет страницата на НСИ динамични редове по тримесечия и години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар