Търсене в този блог

Латински изрази

 • Ab absurdo — от противното (метод за доказване)
 • Ab exterioribus ad interiora — от външното към вътрешното
 • Ab hoc et ab hoc — и така и иначе, и тако и вако
 • Abiit, excessit, evasit, erupit — отиде си, скри се, спаси се, избяга (Цицерон)
 • Ab imo pectore — изцяло искрено, от душа и сърце
 • Ab incunabulis — от люлката, от самото начало
 • Ab initio — от възникването, от началото
 • Ab origine — от самото начало, по произход
 • Ab ovo — от началото (буквално – от яйцето)
 • Ab ovo usque ad mala — от яйцето до ябълката, т.е. от началото до края, защото при римляните традиционно обедът започвал с яйце и свършвал с ябълки (Хораций)
 • Absque omni exceptione — без каквото и да е съмнение
 • Ab urbe condita — от основаването на града (Рим), т.е. от много отдавна, от много отдалече, от самото начало
 • Abusus in Baccho — злоупотреба с вино
 • А contrario — доказване от обратното
 • Acta diurna — произшествието на деня, хроника
 • Actum atque tractatum — направено и обсъдено
 • Ad absurdum — привеждане на нелеп извод
 • Ad avisandum — за предварително уведомяване
 • Ad cogitandum et agendum homo natus est — човек е роден за мисли и действия
 • Ad disputandum — за обсъждане
 • Ad exemplum — по образец; за пример
 • Ad extra — до крайна степен
 • Ad fontes — връщане към източниците, към оригинала
 • Ad gloriam — за слава
 • Ad hoc — за това, за конкретния случай, за тази цел
 • Ad hominem — относно човека
 • Ad honores — заради честта

 • Ad infinitum — до край, до безкрайност
 • Ad instantiam — по ходатайство
 • Ad Kalendas Graecas — след гръцки календи, т.е. за неопределен срок, никога, на куково лято, защото гърците всъщност нямат подобни празници
 • Ad libitum — по желание
 • Ad litteram — буквално, дословно
 • Ad meliorem — към по-добро
 • Ad memorandum — за спомен
 • Ad notam — за сведение
 • Ad notanda — трябва да се отбележи
 • Ad notata — забележка
 • Ad patres — към предотците, да умреш
 • Ad referendum — за доклад
 • Ad rem — по същество, към важното
 • Ad tertium — трето
 • Ad unguem — до нокътче, съвсем точно
 • Ad usum — за използване, за употреба
 • Ad usum externum — за външно използване
 • Ad usum internum — за вътрешно използване, употреба
 • Ad usum proprium — за собствена употреба
 • Ad valorem — no достойнство
 • Aequo animo — равнодушно, търпеливо
 • Alea jacta est — жребият е хвърлен, т.е. взето е окончателно и безвъзвратно решение (Юлий Цезар)
 • Alias — по-друг начин, иначе, освен това
 • Alibi — на друго място
 • Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt — чуждите пороци са ни пред очите, нашите – зад гърба, т.е. виждаш сламката в очите на другия, а не виждаш гредата в своите очи.
 • А linea — на нова страница
 • Alma mater — кърмеща майка, майка-кърмилница, т.е. почтително название за учебно заведение
 • Altera pars — другата (противната) страна
 • Alter ego — моя двойник, другото ми аз
 • Amat victoria curam — победа обича старанието (грижата)
 • Amicus certus in re incerta cernitur — верния приятел в беда се познава
 • Amicus humani generis — приятел на човешкия род
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas — Платон ми е скъп, но истината ми е по-скъпа (Аристотел)
 • Anni currentis (а. с.) — тази (текущата) година
 • Anni futuri (а. f.) — следващата година
 • Antiquo more — по стар обичай
 • А pedibus usque ad caput — от нозете до главата
 • Арertо libro — от листа, без подготовка
 • А posteriori — изхождайки от опита, на базата на опита
 • А prima facie — на пръв поглед
 • А priori — предварително, преди опита, без проверка, независимо от опита
 • Arbor vitae — дървото на живота
 • Argumentum ad ignorantiam — аргумент от незнание, т.е. довод, разчитащ на неосведомеността на събеседника
 • Ars longa, vita brevis est — изкуството е дълговечно, животът е кратък (Хипократ)
 • Ars Phoebea — изкуството на Феб, т.е. слънчевото, лечебното изкуство
 • Arte — майсторски, изкусно
 • Arte et humanitate, labore et scientia — (чрез) изкуство и човеколюбие, с труд и знание
 • А solis ortu usque ad occasum — от изгрев слънце до залез
 • Audaces fortuna juvat — на смелите съдбата помага (Вергилий)
 • Audiatur et altera pars — трябва да се изслуша и другата страна, т.е. необходимо е да бъдат изслушани и обвиняемият и обвинителят
 • Auferte malum ех vobis — изкоренете (изтръгнете) злото сред вас
 • Аuгеа mediocritas — златната среда
 • Auscultare disce — учете се (да слушате
 • Aut Сaesаr, aut nihil — или Цезар, или нищо, т.е. или всичко, или нищо
 • Aut vincere, aut mori — да победиш или да умреш, т.е. победа или смърт
 • Avis rаrа — рядка птица, уникат
 • Beata stultica — блажена глупост
 • Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus — щастието не е в наградата за доблест, а в самата доблест (Спиноза)
 • Bellum frigidum — студена война
 • Benedicite! — на добър час!
 • Bis — два пъти
 • Bis dat, qui cito dat — който бързо дава, дава два пъти (Публий Сир)
 • Вonа fide — доверчиво, искрено; добросъвестно
 • Вonа mente — с добри намерения
 • Brevi manu — без формалности (букв.: с къса ръка)
 • Brevis esse laboro, obscurus fiо — ако се постарая да съм кратък, ще съм непонятен
 • Саrре diem — улови деня, т.е. възползвайсе от всеки ден, не отлагай днешната работа за утре (Хораций)
 • Castigare ridendo mores — със смях да поправях нравите
 • Casu — случайно
 • Casus — случай
 • Casus belli — повод за война, за конфликт
 • Causa causalis — причината на причините, основната причина
 • Cave! — Внимавай! Пази се!
 • Cessante causa, cessat effectus — с прекратяването на причината се прекратява и действието
 • Сеterа desiderantur — за останалото, можем само да желаем/мечтаем
 • Ceteris paribus — при равни други условия
 • Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu — нека хирургът първо да поработи с ум и очи, а чак после – с въоръжена (със скалпел) ръка
 • Circulus vitiosus — порочен кръг
 • Cis — от тази страна
 • Citato loсо — на цитираното място, там
 • Citius, altius, fortius! — по-бързо, по-високо, по-силно! (Девиз на олимпийските игри)
 • Cogito, ergo sum — мисля, следователно съществувам (Декарт)
 • Cognomine — по призвание
 • Cognosce te ipsum — опознай себе си
 • Con amore — с любов
 • Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur — при съгласие малките дела растат, при несъгласие великите дела се рушат (Салустий)
 • Concordia victoriam gignit — съгласието ражда победата
 • Conditio sine qua non — задължително условие
 • Confer! — Виж там! Сравни! (използва се при препратка в научни работи)
 • Consensu omnium — с всеобщо съгласие
 • Consuetudo est аlterа natura — Навикът е втора природа
 • Contraria contrariis curantur — противоположното се лекува с противоположно
 • Contra spem — въпреки очакванията
 • Contra spem spero — надявам се въпреки надеждите
 • Copia verborum — многословие
 • Coram populi — в присъствието на народа
 • Corpus delicti — състав на престъплението; веществено доказателство
 • Credo — вярвам
 • Cui bono? Cui prodest? — Кому е добре? Кой печели? (Л. Касий Лонгин Равила)
 • Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare — на всеки човек е свойствено да греши, но само на глупака е свойствено да упорства в грешката (Цицерон)
 • Cum grano salis — с щипка сол; остроумно, с ум
 • Curriculum vitae — пробягване по живота, т.е. животоописание, кратки сведения за живота, кратка биография
 • De actu et visu — по опит и наблюдения
 • Debes, ergo potes — длъжен си, значи можеш
 • Debito tempore — в необходимото време
 • De die in diem — от ден в ден
 • De (ех) nihilo nihil — от нищо - нищо; нищо не възниква от нищото (Лукреций)
 • De facto — фактически, на практика
 • De gustibus et coloribus (non) est disputandum — за вкус и цвят (не) се спори
 • Dе jure — юридически, по право
 • De lana caprina — за глупости (букв.; за ярина)
 • De lingua slulta incommoda multa — заради празни (глупави) думи стават големи неприятности
 • De mortuis aut bene aut nihil — за мъртвите или добре или нищо, т.е. за мъртвите не се злослови
 • De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio — отношението към това, което не се е появило и несъществуващото е еднакво
 • Desiderata — пожелания, намерения
 • Des partem leonis — отдай лъвския пай
 • Detur digniori — да бъде дадено на най-достойния
 • Deus ех machina — бог от машината, т.е. неочаквана намеса и развръзка (Сократ)
 • De visu — със своите очи, като очевидец
 • Diagnosis ех juvantibus — диагноза на базата на помощни средства
 • Dictum - factum — речено - сторено
 • Dies diem docet — ден деня учи
 • Difficile est proprie communia dicere — да се изразят общоизвестни истини добре е трудно (Хораций)
 • Dimicandum — трябва да се бориш
 • Dimidium facti, qui соeрit, habet — началото е половин свършена работа
 • Discernit sapiens res, quas confundit asellus — умният може да се оправи във въпросите, които магарето забърква
 • Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto — учи се от знаещите, а незнещите сам учи!
 • Dixi — казах, т.е. всичко е казано, няма какво да се добави
 • Dixi et animam levavi — казах и облекчих душата си, т.е успокоих съвестта си
 • Dones eris felix, multos numerabis amicos — докато си щастлив, много приятели ще имаш (Овидий)
 • Do ut des — давам, за да дадеш
 • Do ut facias — давам, за да направиш
 • Dulce et decorum est pro patria mori — Сладко и почетно е да умреш за отечеството (Хораций)
 • Dum spiro, spero — докато дишам, надявам се (Овидий)
 • Duobus litigantibus tertius gaudet — двама се бият, трети се радва
 • Duos lepores insequens, neutrum cepit — ако гониш два заека, няма да хванеш ни един
 • Dura lex, sed lex — законът е суров, но си е закон, т.е. законът трябва да се спазва, защото без него е по-зле
 • Edimus, ut vivamus; nоn vivimus, ut edamus — ядем за да живеем, но не живеем за да ядем
 • Е fructu arbor cognoscitur — дървото се познава по плода, т.е. крушата не пада по-далеч от дървото
 • Elephantum ех musca facis — правиш от мухата слон
 • Ео ipso — вследствие на това, поради това
 • Epistula nоn erubescit — хартията не се изчервява, хартията всичко търпи (Цицерон)
 • Errare humanum est — човешко е да се греши
 • Errata — грешки, недогледани неща
 • Est modus in rebus — всичко си има своя край, всичко има своята мярка (Хораций)
 • Est rerum omnium magister usus — опитът е учител за всеки (Юлий Цезар)
 • Et cetera (etc.) — и така нататък
 • Et gaudium et solatium in litteris — и радост, и утешение в науката (Плиний Млади)
 • Et singula praeduntur anni — и годините взимат своето
 • Ех abrupto — без предисловия, без подготовка, изведнъж, внезапно
 • Ех adverso — доказателство от обратното
 • Ех auditu — на слух, от чутото
 • Ех cathedra — от катедрата, т.е. с необорим авторитет
 • Exceptis excipiendis — с изключение на това, което трябва да бъде изключено
 • Ех consuetudine — по навик, съгласно обичая
 • Exegi monumentum — издигнах си паметник (Хораций)
 • Exempli causa — например, за пример
 • Exempli gratia (е.g.) — например
 • Ех libris — от книгите
 • Ех nihilo nihil — из нищо – нищо, т.е. от нищото нищо няма да се получи; или казано по друг начин: не се ловят маймуни с трици (Лукреций)
 • Ех officio — по задължение
 • Ех oribus parvulorum — от устата на младенеца
 • Ех oriete lux — cветлина от изток
 • Expedite — скоро
 • Ех professo — познавайки работата си, т.е. професионално
 • Ех tempore — в нужния момент, без подготовка, незабавно, тутакси
 • Eхtrа formam — без всякакви формалности
 • Extra muros — извън стените, т.е. публично, обществено достъпно
 • Ех ungue leonem — лъвът се познава по ноктите
 • Ех ungua leonem cognoscimus, ех auribus asinum — лъвът се познава по ноктите, а магарето – по ушите
 • Ех voto — съгласно обещаното
 • Homo sum, nihil humani a me alienum puto — човек съм и нищо човешко не ми е чуждо(Теренций)
 • Memento mori! — помни, че си смъртен!
 • Nulla dies sine linea — нито ден без ред
 • Nomina sunt odiosa — да не казваме имена
 • Nihil est intellektu quod non fuerit in sensu — нищо не е в ума,`което не е било в чувствата
 • Pulchrum est pancorum — красотата е приятелка с малцина
 • Sileto et spera! — мълчи и се надявай!
 • Veritas est index sut et falsi — истината е показател за себе си и за неистината


__________________
Източник: https://bg.wikiquote.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар